Pages

Mar 1, 2012

8 Mars Festa e Gruas | Koncert Recital


*Hyrja e lire
Instituti Italian i Kultures ne Tirane 
&
Teatri i Operas dhe Baletit

Salla e Koncerteve | te enjten, 8 Mars 2012, ora 19:00
Sala dei Concerti | Giovedi, 8 Marzo 2012, ore 19:00

me rastin e Festes se Gruas
in occasione della Festa delle Donne

prezantojne
presentano

Il clarinetto e...i suoi parenti
koncert recital me
concerto recital con

Piero VINCENTI – klarinetë
"...ndër klarinetistët italianë më i zoti, me talent të spikatur.." kështu përcaktohet nga shtypi Piero Vincenti. I formuar në shkollën Ciro Scarponi, iu dedikua edhe studimit të pianos dhe kompozimit. Ka performuar si solist dhe në formazione dhome në sallat dhe teatrot më të rëndësishme të Evropës. I pritur kudo me entuziazëm si nga publiku dhe kritika është dalluar për aftësitë e tija in strumentale origjinale që e bën të përdorë të gjithë familjen e klarinetës nga ajo e vogla mib në korno të bassetto-s deri në klarinetën basso dhe kontrabasin edhe gjatë të njëjtit koncert. Ka themeluar Italian Clarinet Choir. Aktivitetit të tij si solist i bashkohet me sukses, prej vitesh, ajo e drejtorit të orkestrës. Luan në duet me pianisten Marsida Koni me të cilën në 2010 ka regjistruar në "premierë botërore” veprën e plotë për klarinetë dhe piano të Aurelio Magnani-t dhe në 2011 regjistrojnë një dopio CD në premierë botërore me vepra të E. Cavallini-t.


Piero VINCENTI – clarinetto
"...tra i più grandi clarinettisti italiani, concertista generoso, di spiccato talento.." così viene definito dalla stampa Piero Vincenti. Formatosi alla scuola di Ciro Scarponi, si è dedicato anche allo studio del pianoforte e della composizione. Ha suonato come solista e in formazione cameristiche nelle sale e nei teatri d'Europa più importanti. Accolto ovunque con entusiastici consensi di pubblico e di critica si è distinto per la sua innata duttilità strumentale che lo porta all'utilizzo di tutta la famiglia del clarinetto dal piccolo mib al corno di bassetto fino al clarinetto basso e contrabbasso anche nell'ambito dello stesso concerto. Ha fondato l'Italian Clarinet Choir. All'attività di solista affianca con successo, da anni, quella di direttore d'orchestra. Suona in duo con la pianista Marsida Koni con la quale nel 2010 ha registrato in "prima mondiale" l'opera completa
per clarinetto e pianoforte di Aurelio Magnani e nel 2011 registrano un doppio CD in prima mondiale con opere di E. Cavallini. 
----------------------------- 
Marsida KONI – piano
Lindur në Elbasan më 1981, fillon studiai e pianos në moshën 4 vjeçare duke zbuluar menjëherë një pasion për këtë instrument. Vetëm 9 vjeç regjistron për Radio Televizionin Shqiptar dhe 11 vjeç luan si soliste me Orkestrën Filarmonike të qytetit të saj. Që në vitin 1999 studion me Prof. Rudina Ciko pranë Akademisë së Arteve në Tiranë, ku në 2003-shin përfundon studimet universitare me rezultate të shkëlqyera. Në të njëjtin vit, në të njëjtën Akademi, fiton Konkursin Shtetëror për rolin e docentes pranë Fakultetit të Muzikës. Në 2005 trasferohet në Itali dhe menjëherë pajiset me diplomën italiane me nota maksimale dhe lavdërime pranë
Konservatorit Shtetëror të Muzikës “B.Maderna” në Cesena ku në 2007-ën merr Diplomën Akademike të Dyvjeçarit Eksperimentues në Piano gjithmonë me rezultate të shkëlqyera dhe lavdërime. Është fituese e shumë çmimeve të Konkurseve Kombëtare dhe Ndërkombëtare.


Marsida KONI – pianoforte
Nata a Elbasan nel 1981, inizia lo studio del pianoforte all'età di 4 anni scoprendo subito una grande passione per questo strumento. A soli 9 anni registra per la Radio Televisione Nazionale Albanese e a 11 anni suona come solista con l'Orchestra Filarmonica della sua città. Dal 1999 studia con la Prof.ssa Rudina Ciko presso l'Accademia delle Arti a Tirana, dove nel 2003 termina gli studi universitari con il massimo dei voti. Nello stesso anno, nella stessa Accademia, vince il Concorso Statale per il ruolo di docente presso la
Facoltà di Musica. Nel 2005 si trasferisce in Italia e subito ottiene il diploma italiano con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio Statale di Musica “B.Maderna” a Cesena dove nel 2007 consegue anche il Diploma Accademico del Biennio Sperimentale di Pianoforte sempre con il massimo dei voti e la lode. E' vincitrice di numerosi premi in Concorsi Nazionali ed Internazionali. 



No comments: