Pages

Jun 10, 2012

Wisdom | Book & Documentary

**Creative Sunday Series
WHAT IS WISDOM? 
Inspired by the idea that one of the greatest gifts one generation can give to another is the wisdom gained from experience, multi-award-winning filmmaker and photographer, Andrew Zuckerman, traveled the globe to interview more than fifty of the world's most prominent writers, artists, designers, actors, politicians, religious and business leaders - all over the age of sixty-five. The resulting film captures their voices, physical presences, words and ideas, providing an extraordinary legacy for the generations that follow and a timeless portrait of the universalities that connect us all.
More about the project at : Wisdom Book 
More about the author at : Andrew Zuckerman 

ÇFARË ËSHTË MËNÇURIA?
Frymëzuar nga ideja se një nga dhuratat më të mëdha një brez mund t'i japë një tjetri është dituria e fituar nga eksperienca, regjizor i shumë çmimeve dhe fotografi, Andrew Zuckerman, udhëtoi globin për të intervistuar më shumë se pesëdhjetë nga figurat më të shquar të botës, shkrimtarë, artistë, dezinjatorë, aktorë, politikanë, udhëheqës fetarë dhe biznesmenë - të gjithë mbi moshën gjashtëdhjetë e pesë. Filmi i rezultuar shpreh zërat, pjesëmarrjen fizike, fjalët dhe idetë e tyre, duke ofruar një trashëgimi të jashtëzakonshme për brezat që pasojnë dhe një portret të përjetshëm të universaliteteve që na lidhin të gjithëve.
Më shumë mbi projektin në :  Wisdom Book 
Më shumë mbi projektin në : Andrew Zuckerman

No comments: