Pages

Jul 23, 2012

Art Kontakt Festival 2012 | Propagando

Vazhdojmë të ndjekim të rejat më të fundit të ART KONTAKT FESTIVAL 2012
Për t'u informuar për eventin më të madh artistik të këtij viti lexoni artikujt në blog tek linket: 
këtu këtu.


We continue to follow updates on ART KONTAKT FESTIVAL 2012.
To know more about the biggest artistic event of the year, read our blog here & here.


WHAT? (Çfarë?)

Contemporary art
Performing art
Music experimental
Entertainment


WHO? (Kush?) 


ART KONTAKT FESTIVAL (Festival i Artit Bashkëkohor)

WHY? (Pse?)

Kriza, Sistemi dhe Ndryshimet  The Crisis, The System & Changes

WHERE? (Ku?) 

Keshtjella e Ali Pashes | Ali Pasha Castle
(Porto Palermo - Himarë, Albania)

WHEN? (Kur?) 

10-12 Gusht 2012 | August 10-12, 2012

Formati i Art Kontakt Festival është një format unikal për skenën artistike shqiptare, në formë dhe përmbajtje. Është një kombinim i artit eksperimental me zbavitjen, duke ftuar artistë
vizualë të konsoliduar dhe emergjentë (të rinj) me artistë që luajnë tendencat e muzikës eksperimantale elektronike. Pra, kijohet një hibrid me zhanre të tjera.

Në këtë edicion do të jetë dhe sektori i arkitekturës që do të japë ide vizione për një rikonceptim të zonave të tila ish-ushtarake që fare mirë mund të shndërrohen në zona arti dhe prurje kulturash ndërkombëtare.


Art Kontakt Festival is unique to the Albanian art scene, in form and content. It combines experimental art and entertainment by inviting established and emerging visual artists, as well as talents who play experimental electronic music trends. Thus, creating a hybrid of multi-dimensional genres.

This edition includes an architectural component that will offer ideas and visions to reconceptualize and transform ex-military zones (such as this one in Albania) into artistic territories and [inter]national cultural melting-pots.


Kjo është videoja promovuese që Propagando Company ka bërë për eventin më të madh artistik të vitit. 
Propagando Company has made this video to promote the biggest artistic event of the year.

Ndiqeni dhe shpërndajeni!!!
Watch and share it!!!
RSVP - këtu
RSVP - here
No comments: