Pages

Sep 12, 2012

Literature vs. Traffic | Luzinterruptus


via Luzinterruptus

Në kuadër të festivalit 'Dritë Në Dimër' zhvilluar në Melburn të Australisë këtë qershor, grupi spanjoll Luzinterruptus paraqiti një instalacion, struktura e të cilit zuri një siperfaqe mjaft të madhe, më të madhen deri më sot nga ky grup.

Tema këtë vit ishte 'leximi', prandaj artistëve iu kërkua të merrnin projektin 'Literatura vs. Trafiku', një pjesë që e kishin instaluar më parë në New York dhe ta zgjeronin brënda një muaji.

Me më shumë se 10.000 libra të hedhur nga bibliotekat publike dhe të ndriçuar nga  Guerrilla Lighting së bashku me miq të tjerë dhe vullnetarë, këto fotografi e tregojnë më mirë historinë një mujore të punës, ekzekutimit dhe reagimeve ndaj projektit.

At the 'Light In Winter'  festival held in Melbourne, Australia this past June, the spanish group Luzinterruptus presented an instalation, the structure of which occupied a fairly large area, the largest to date from this group.

This year's theme was 'reading', so the artists were asked to take their project  'Literature vs. Traffic' , a piece they had previously installed in New York and expand it during a month.

With more than 10,000 books discarded by public libraries and lighted by Guerrilla Lighting along with other friends and volunteers, these pictures tell a better story of the month long work, execution and feedback for the project.

via Luzinterruptus
"Duam që literatura të zaptojë rrugët dhe të bëhet pushtues i hapësirave publike, duke i ofruar këmbësorëve një hapësirë pa trafik, që për disa orë natën do të zotërohet nga fuqia modeste e fjalës së shkruar.
Në këtë mënyrë, një hapësirë ​​urbane tradicionalisht e rezervuar për shpejtësi, ndotje dhe zhurmë, për disa orë do të kthehet në një vend paqeje, relaksimi dhe bashkëjetesë -ndriçuar nga një dritë e butë, që na bën të ndihemi rehat, në një mjedis të këndshëm, pavarësisht nga kaosi që na rrethon.
Librat me tema të ndryshme, do të jenë në dispozicion të kujtdo që dëshiron ti lexojë apo ti marri ato, me idenë se instalimi do të riciklojë veten dhe të vazhdojë për aq kohë sa përdoruesit do duan të lexojnë në hapësira publike apo ti marrin librat me vete."
"We want literature to seize the streets and become the conqueror of public spaces, freely offering to those who walk by a space free of traffic which for a few hours of the night will succumb to the modest power of the written word. 
Thus, an urban space conventionally reserved for speed, pollution and noise, for a few hours will become a place of peacefulness, relaxation and coexistence. Illuminated by a soft, diffuse light which makes us feel comfortable, in a pleasant environment, in spite of the chaos which surrounds us. 
The books, of diverse topics will remain, during the entire intervention, at the disposal of anyone who wants to take them, signifying that the installation will recycle itself and be of the duration which the users want it to linger before disappearing." 
via Luzinterruptus
 "Përfundimi i kësaj vepre? I njëjtë si herën e parë, një lumë me libra zë hapësirën fizike për këmbësorët, instaluar në vendin e caktuar për makinat, duke vjedhur një hapësirë ​​të çmuar të trafikut të shumtë të zonës, në një gjest simbolik ku letërsia zapton rrugët dhe bëhet pushtues i hapësirave publike, duke i ofruar qytetarëve një hapësirë ​​(jo aq të madhe sa do të na pëlqente) ku trafiku tërhiqet për ti hapur rrugë fuqisë modeste të fjalës së shkruar."
"The end of this piece? The same as the first time, a river of books overflowed physical space for pedestrians to use, installed in the space allocated to cars, stealing a precious space from the high traffic of the area, as a symbolic gesture in which literature takes over the streets and becomes a conqueror of public space, offering citizens a space (not as big as we would have liked) in which traffic retires to give way to the modest power of the written word."
via LuzinterruptusNo comments: