Pages

Dec 7, 2012

Open Invitation | SIMA 2013

Social Impact Media Awards 2013

Qëllimi i këtij konkursi është të çojë përpara vetëdijen globale, drejtësinë sociale, të drejtat e njeriut dhe zhvillimin humanitar duke përkrahur punët krijuese të rrëfimit vizual që frymëzojnë aktivizëm, dhembshuri dhe ndryshim shoqëror.

SIMA 2013 është një konkurs dokumentari ndërkombëtar dhe medias edukative që nderon anëtarët e filmit të pavarur dhe industrisë globale humanitare. Objektivi i tyre është të mbrojë dhe promovojë historitë e kineastëve të pavarur, gazetarëve, organizatave të ndihmave dhe ndryshim-bërësit grassroots që mbeten të neglizhuar shpesh herë, dhe për të siguruar një trampolinë të mediave kreative që ilustron përsosmëri në potencialin për të frymëzuar ndryshim. 

Konkursi kërkon prodhime origjinale, të afta, të guximshme dhe kreative që do të rrisin ndërgjegjësimin e shikuesve për padrejtësitë globale, për elasticitetin e njerëzve të ballafaquar me humbjen, për politikën e ndihmës ndërkombëtare, si dhe për përpjekjet dhe agjentët e ndryshimeve në vendet në zhvillim. Konkursi kërkon prodhime që ngrenë pyetje të rëndësishme në lidhje me gjendjen e botës sonë bashkëkohore dhe nxisin njerëzit të reflektojnë mbi kuptimin dhe potencialin e ndihmës për ata në nevojë.

Filmat duhet të jenë xhiruar midis 1 janarit 2009 dhe 30 nëntorit 2012. Çdo titull lejohet të hyjë vetëm një herë . Titujt që janë dorëzuar më parë nuk mund të konkurojnë më. Çdo hyrje mund të paraqitet vetëm nga një individ ose organizatë. Për më shumë informacion vizitoni faqen e internetit SIMA 2013.

AFATET


Hapja e Konkursit: 4 Dhjetor 2012 
Afati i Parë i Dorëzimit: 15 Janar 2013 
Afati i Fundit i Dorëzimit: 15 Shkurt 2013The goal of this competition is to advance global awareness, social justice, human rights and humanitarian development by championing creative works of visual storytelling that inspire activism, compassion and social transformation.

SIMA 2013 is an international documentary and educational media competition honoring members in the independent film and global humanitarian industry. Their objective is to champion and promote the stories of independent filmmakers, journalists, aid organizations and grassroots change-makers that too often remain overlooked, and to provide a springboard for creative media that exemplifies excellence in its potential to inspire change. 

We are looking for original, wise, brave and creative productions that will increase the awareness of viewers to global injustices, to the resilience of humans facing depravation, to the politics of international aid, and to efforts and agents of change in developing nations. We seek productions that raise important questions about the state of our contemporary world, and urge people to reflect on the meaning and potential of help for those in need.

Films must be completed between Jan 1, 2009 and November 30, 2012. Each title is permitted to enter only once. Titles that have entered in the past are not permitted to enter again. Each entry may be submitted by only one individual or organization. 

DEADLINES


Submissions Open: Dec. 4, 2012 
Regular Deadline: Jan. 15, 2013 
Late Deadline: Feb. 15, 2013
******************************************************
via SIMA

No comments: