Pages

Dec 9, 2012

Roots & Routes | EUtropia

**Creative Sunday Series


ROOTS & ROUTES (Rrënjë dhe Rrugë) është një rrjet ndërkombëtar për promovimin e diversitetit kulturor dhe social në artet bashkëkohore performuese dhe mediat. Anëtarët e ROOTS & ROUTES ofrojnë aktivitete edukative, programe mobiliteti dhe shfaqje skenike për talente të reja muzikore, dance dhe media në mbi 10 vende evropiane: artet dhe mediat si mjete për integrimin në jetën sociale dhe kulturore, dhe si hap i parë drejt një karriere artistike.

R&R përdorin prejardhjen e ndryshme kulturore të artistëve të rinj - "Rrënjët" - dhe krijimtarinë e tyre për ti treguar "Rrugët" që çojnë në ndërtimin e skenës kulturore. 

Aktiviteti i tyre i fundit është EUtropianjë projekt kulturor bashkëpunimi midis partnerëve të 9 vendeve në BE nga viti 2011 deri në 2013. Qëllimi i projektit është krijimi i një performance kolektive multidisiplinare që udhëton në Evropë dhe mbledh stimuj të rinj për të zgjeruar horizontin e shprehjes artistike. 250 artistë të rinj nga 9 vende evropiane bashkëpunojnë duke paraqitur një dialog të hapur në artet performuese, vizuale dhe audiovizuale.
Nëse jeni të interesuar në projekte ndërkombëtare dhe bashkëpunime të tilla, ju lutem vizitoni websitin e tyre për më shumë informacion.
ROOTS & ROUTES is an international network for the promotion of cultural and social diversity in contemporary performing arts and media. ROOTS & ROUTES members offer educational activities, mobility programs and stage performances for young music, dance and media talents in 10+ European countries: Arts and media as tools for integration in the social and cultural life and as first step into an artistic career.

They use young artists' diverse cultural backgrounds – “Roots” – and their creative expressions to show them “Routes” that lead to the established culture scene.

Their latest international activity is
 EUtropia, a culture cooperation project with partners in 9 EU countries running from 2011 till 2013. The project’s aim is the collective creation of a multidisciplinary performance that journeys around Europe and collects new stimuli and thus widen the horizon of artistic expression. 250 young artists from 9 European countries collaborate by posing an open dialogue in performing, visual and audiovisual arts. 


If you are interested in international projects and collaborations such as this one, please check out their website for more info.**********************************************************************************No comments: