Jan 15, 2013

Cultural Diplomacy | Art in Embassies

 Me rastin e 50 vjetorit të themelimit të programit Arti në Ambasada, më poshtë mund të shihni një prezantim të shkurtër të qëllimit të tij, pyetjeve që kërkon t'iu përgjigjet, dhe larminë e artistëve që tërheq. 
Cfarë do të ndodhte nëse:  
Artistët do të ishin Ambasadorë? 
Idetë do të kapërcenin ideologjinë? 
Arti do të ishte diplomaci? 
Arti do të bëhej katalizator për mirëkuptimin global?
Themeluar në vitin 1963, Programi Arti në Ambasada i Departamentit Amerikan të Shtetit (AIE) luan një rol jetik në diplomacinë publike amerikane nëpërmjet krijimit të ekspozitave të përkohshme dhe koleksioneve të përhershme. AIE organizon ekspozita të përkohshme me vepra origjinale nga artistë amerikanë për hapësirat e rezidencave që përfaqësojnë Shtetet e Bashkuara në mbarë botën. Po aq i rëndësishëm është angazhimi i programit për të krijuar koleksione të përhershme në të gjithë ambasadat amerikane të ndërtuar rishtasi, konsullatat, anekset dhe projektet kapitale, me një fokus në artin bashkëkohor, artistët amerikanë si dhe ata vendas . Së bashku, këto ekspozita të përkohshme dhe koleksione të përhershme i japin audiencave ndërkombëtare një sens cilësie, qëllimi dhe diversiteti të artit dhe kulturës amerikane dhe vendase.
 

To mark the 50th anniversary of the Art in Embassies program, here is a short introduction of its goals, questions it wants to answer and the variety of artists it attracts.
What if:
Artists could be ambassadors? 
Ideas could transcend ideology? 
Art could be diplomacy? 
Art became a catalyst for global understanding? 
Established in 1963, the U.S. Department of States Art in Embassies Program (AIE) plays a vital role in U.S. public diplomacy through the creation of temporary exhibitions and permanent collections. AIE produces temporary exhibitions of original works of art by American artists, on loan from a variety of sources, for the representational spaces of U.S. chief-of-mission residences worldwide. Equally important is its commitment to create permanent collections for all newly built U.S. embassies, consulates, annexes, and AID buildings (Capital Projects), with a focus on contemporary art and artists from the U.S. and host countries. Together, these temporary exhibitions and permanent collections provide international audiences with a sense of the quality, scope, and diversity of American and host country art and culture.

******************************************************************

No comments: