Pages

Apr 5, 2013

Featured Exhibit | Untapped Energy by Ergys Zhabjaku

prezanton // presents:

ENERGJI E PASHFRYTËZUAR // UNTAPPED ENERGY

nga // by
Ergys Zhabjaku 

April 8 - 28, 2013 
Hapja // Opening @19:00 h


" Fotografia e Ergys Zhabjakut karakterizohet nga kërkimi i plasticitetit të gjuhës fotografike. Ajo nga njëra anë eksploron mundësitë shprehëse të fotografisë duke shfaqur shpërfillje ndaj kapaciteteve teknologjike që ofron ky mjet sot dhe duke theksuar temperamentin individual artistik ndërkohë që njëkohësisht kërkon të dokumentojë ekzistencën e formave të rezistencës ndaj strukturave urbanizuese, të cilat shfaqen në zonat rurale e suburbane. Imazhet e fiksuara i përkasin një bote pa sisteme rregullatore ku energjia që mbartin dhe përçojnë qeniet ende është e pakontrolluar dhe e pashfrytëzuar."
Kjo ekspozite shoqerohet me nje ese nga Alban Hajdinaj.

******
" Ergys Zhabjaku's photography is characterized by the search for plasticity in photographic language. On the one hand, it explores the expressive possibilities of photography by disregarding technological capacities provided by this tool today and emphasizing individual artistic temperament, while simultaneously looking to document the existence of resistant forms toward urbanizing structures in rural and suburban neighborhoods. The still images belong to a world without regulatory systems, where the energy carried and transmitted by humans is still uncontrolled and untapped."
An essay by Alban Hajdinaj will introduce the work. 

****************************************************************************************************

**Translated in English by PERfACT.

No comments: