Pages

Apr 8, 2013

Open Invitation | East Centric Architecture Triennale 2013

EXPOSING
EAST AND CENTRAL
EUROPEAN

ARCHITECTURE

This is an open call for architects, designers, urban planners and landscape architects from Central Eastern Europe with a project (or more) built post 2008 that relates to the Triennale's Trans(ap)parencies theme.

Arhitext Design Foundation, editor of Arhitext magazine, has launched this open call for the selection of the projects to be presented at  the Trans(ap)parencies Thematic Exhibition, at the East Centric Architecture Triennale 2013 (October 10-27, 2013) 
The deadline for entering is April 11!
For more information check out the triennale's website.

- The inclusion of the works in a thematic exhibition will reveal the conceptual side of the projects, making them part of critical discourse/dialogue and highlighting extra-formal connections.

- This thematic exhibition offers practitioners a platform for communicating their answers to the needs and requests specific to this region.

- The selected projects will also be included in the exhibition catalogue, conceived as an independent project. The catalogue will feature the projects selected for the exhibition, along with several theoretical and critical articles that will tackle a range of issues pertaining to current architecture in Central and Eastern European countries.* The texts will be signed by architecture theorists and critics in the region. The catalogue will be bilingual. 

Eligible Countries:
*Albania, Austria, Belarus, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Cyprus, Estonia, Germany, Greece, Kosovo, Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldova, Montenegro, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey, Ukraine, Hungary.

*************************************************************************************
EKSPOZIMI
I ARKITEKTURËS
EUROPËS
LINDORE DHE QËNDRORE

Kjo është një thirrje e hapur për arkitektët, dezajnerët, planifikuesit urban dhe arkitektët e mjedisit nga Europa Qëndrore / Lindore me një projekt (ose më shumë) të ndërtuar pas vitit 2008 që ka të bëjë me temën e Trienales Trans(ap)parenca

Arhitext Design Foundation, redaktor i revistës Arhitext, ka shpallur këtë thirrje të hapur për përzgjedhjen e projekteve që do të paraqiten në Ekspozitën Tematike Trans(ap)parenca, në Trienalen e Arkitekturës Centrike Lindore 2013 (10-27 tetor, 2013)
Afati i fundit për të marrë pjesë është 11 Prilli !
Për më shumë informacion shkoni tek websiti trienales.

- Përfshirja e punimeve në një ekspozitë tematike do të zbulojë anën konceptuale të projekteve, duke i bërë ata pjesë e diskursit kritik/dialogut dhe duke theksuar lidhjet ekstra-formale.

- Kjo ekspozitë tematike ofron një platformë ku profesionistët mund të komunikojnë përgjigjet e tyre në lidhje me nevojat dhe kërkesat specifike të rajonit.
- Projektet e përzgjedhura do të përfshihet në katalogun e ekspozitës që është konceptuar si një projekt i pavarur. Katalogu do të shfaqë projektet e zgjedhura si dhe artikuj teorikë e kritikë që do të trajtojnë një varg çështjesh të arkitekturës aktuale në Evropën Qendrore dhe Lindore.* Tekstet do të nënshkruhen nga teoricienë dhe kritikë të arkitekturës në rajon. Katalogu do të jetë në dy gjuhë. 

Vëndet Pjesëmarrëse:
*Shqipëri, Austri, Bjellorusi, Bosnje dhe Hercegovinë, Bullgari, Kroaci, Republika Çeke, Qipro, Estoni, Gjermani, Greqi, Kosovë, Letoni, Lituani, Maqedoni, Moldavi, Mali i Zi, Poloni, Rumani, Rusi, Serbi, Sllovaki, Slloveni, Turqi, Ukrainë, Hungari.

*************************************************************************************

No comments: