Pages

Apr 14, 2013

Photoshop | Remixing Visual Culture

**Creative Sunday Series 
Photoshopi ka revolucionarizuar tërësisht kulturën tonë vizuale. Artistët tani përdorin atë për të krijuar imazhe komplekse, gjë që do të ishte e pamundur 20 vjet më parë. Gjithashtu ka ndryshuar thellësisht artin e foto editimit, duke kthyer një proces intensiv pune në një më artistik dhe dixhital, shpeshherë dhe kontradiktor. Por ndoshta ndikimi më aktual dhe ekspresiv mund të shihet në kulturën e meme-ve online. Njerëzit e thjeshtë tani kanë mjetet dhe aftësinë e duhur jo vetëm për të ndryshuar çdo imazh në terrenin e medias, por dhe të jenë më kritikë kur komentojnë për kulturën. Ata mund të përhapin idetë e tyre në mënyrë virale duke niveluar kështu konkurrencën midis artistëve tradicionalë dhe konsumatorëve. Photoshopi ka ndryshuar mënyrën si komunikojmë, si e shprehim veten, si e shohim botën dhe njëri-tjetrin."
" Photoshop has completely revolutionized our visual culture. Artists now use Photoshop to create complex imagery that would have been impossible 20 years ago. It has also profoundly changed the art of photo retouching, turning a labor intensive process into an artful and often controversial digital workflow. But possibly the most current and expressive influence can be seen in meme culture online. With the ability to alter any image in the media landscape, everyday people now have the means to critically comment on culture and spread their ideas virally, leveling the playing field between traditional media creators and consumers. Photoshop has changed the way we communicate, the way we express ourselves, and the way we view the world and each other." (via)
*****************************************************************

No comments: