Pages

May 24, 2013

Featured Artists | Albanian Artists at the 55th Venice Art Biennale

1. Anri Sala // France at the German Pavilion

Shumë galeri me emër sa vjen e më shpesh po zgjedhin artistë të huaj për ti përfaqësuar në ekspozita dhe forume botërore si Bienalja e Venecias. Këtë vit, pas një dekade të gjatë diskutimesh, Franca dhe Gjermania kanë vendosur të shkëmbejnë pavione dhe artisti i përzgjedhur për Francën është artisti shqiptar Anri Sala, i cili është mjaft i njohur, i kualifikuar dhe marrës i mjaft çmimeve prestigjoze ndërkombëtare.  Më shumë mbi punën e Salës këtukëtukëtu
‘‘ Vepra që Sala ka krijuar për Bienalen titullohet Ravel Ravel Unravel, një lojë delikate fjalësh mbi foljen (ravel) dhe kompozitorin eponim. Instalimi ka në qendër pjesën e krijuar nga Maurice Ravel në 1930 për tu luajtur ekskluzivisht në anën e majtë. Dy filma ku secili fokusohet mbi duart e majtë të dy pianistëve të njohur  Louis Lortie dhe Jean-Efflam Bavouzet  të ftuar nga vetë Sala për të kryer këtë pjesë. Të luajtur në të njëjtën kohë, filmat zbulojnë ndryshimet dhe mospërputhjet midis dy interpretimeve, ndërsa intervali temporal sa vjen e bëhet më i dukshme. Në dhomat ngjitur, dy filma të tjerë tregojnë një DJ që mikson dy performancat Ravel, duke shfaqur kështu një interpretim unik të pjesës; një (zbulim‘unravel’ i filmave të parë ‘ravel’'.’’- via
Artisti: Anri Sala
Komisioner: Instituti Francez
KuratoreChristine Macel
VendiPavijoni Giardini
TemaRavel Ravel Unravel 

photo via
Christine Macel & Anri Sala © Julien Mignot / Eté 80

Many leading galleries, often have foreign artists represent them, especially for global idea-exchange forums such as the Venice Biennale. This year, after a decade long series of discussions, France and Germany have decided to exchange venues and the selected artist for France is Albanian-born artist Anri Sala. He is an award-winning and very accomplished artist. More about Sala's work herehere, here.
‘‘ The piece he is creating for the Biennale is titled Ravel Ravel Unravel, a subtle word play on the verb and the eponymous composer. In 1930, Maurice Ravel created a concerto to be played exclusively by the left hand, and it is upon this composition that the installation pivots. Two films focus separately upon the left hands of two renowned pianists – Louis Lortie and Jean-Efflam Bavouzet – who were invited by Sala to perform the piece. The films, played simultaneously, reveal the differences and discrepancies between the two interpretations of the music, as the temporal lapse becomes more marked. In adjacent rooms, two further films show a DJ mixing the two Ravel performances, becoming a further, unique interpretation of the piece. This, then, becomes the ‘unravel’ to the other films’ ‘ravel’.’’ - via
Artist: Anri Sala
Commissioner: Institut Français
CuratorChristine Macel
VenuePavilion at Giardini

ThemeRavel Ravel Unravel

**************************************************
2. Petrit Halilaj // 1st Kosovo Pavilion

Pavijoni i Republikës së Kosovës në Bienalen e Venecias, në Edicionin e 55-të të Ekspozitës Ndërkombëtare të Artit 2013 (Pjesëmarrja e parë zyrtare) 

Për herë të parë në histori Republika e Kosovës po përfaqësohet në Bienalen e Venecias, ku artisti i ri Petrit Halilaj do të zhvilloj një instalacion specifik për hapësirën. Nën patronatin e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve të Republikës së Kosovës dhe Galeria Kombëtare e Kosovës.

Artisti: Petrit Halilaj
Komisioner: Erzen Shkololli
Kuratore: Kathrin Rhomberg

Organizimi: Galeria Kombëtare e Kosovës
Vendi: Padiglione repubblica del kosovo arsenale artiglierie calle della tana 2169/f castello 30122 Venezia
Hapja për publik: 1 qershor- 24 nëntor 2013
Hapja profesionale: 29, 30, dhe 31 maj 2013
Hapja e pavijionit: 29 maj, ora 16:30

Petrit Halilaj ka lindur në 1986 në Kostërrc (Kosovë). Ai jeton dhe punon midis Kosovës, Berlinit dhe Bozzolos Itali.
‘‘ Praktika artistike e Petrit Halilajt është e nxitur nga një hulumtim i vazhdueshëm i asaj se cfarë është realiteti dhe si realiteti mund të prezantohet përmes artit. Kujtimet e tij nga fëmijëria rurale, përvoja personale në luftë, shkatërrimi, eskodi dhe zhvendosja janë baza e reflektimit të tij mbi jetën dhe gjendjen njerëzore. Artisti lëviz mes shteteve të ndryshme: në mes të Kosovës, ku ai është rritur dhe ku jeton familja dhe shumë shokë të tij; Italisë, ku ai studioi; dhe Berlinit, ku ai jeton për momentin. Kjo mënyrë transnacionale e jetesës jo vetëm që ia pasuron eksperiencën, por gjithashtu e pasqyron mënyrën specifike që ka Petrit Halilaj në hulumtimin e artit dhe realitetit, si dhe përpjekjen e tij të vazhdueshme të përkthej apo të transformoj njërën në tjetrën. Në këtë mëntyrë arti i Halilajt ndërton ura mes botëve të ndryshme, perceptimeve, ideologjive, gjeneratave dhe periudhave jetësore.
Eksiztenca transnacionale e Halilajt jo vetëm që është një realitet i jetës bashkëkohore por poashtu është pika e nisjes së instalacionit të tij në Pavijionin e Kosovës në Bienalen e Venecias. Instalacioni mbërdhen observimet e Petritit për botën që e rrethon, të cilat ai i regjistron përmes vizatimeve, shënimeve dhe tekstit. Çfarë do të shfaqet është një hapësirë e eksperiencave e mbushur me përpjekje, dëshira, humbje dhe kërkim të identitetit – një realitet i kundërt me kundërpropozimin e Petrit Halilaj, atë të një bote që bëhet një mjedis poetik i dëshirave kolektive të paparashikueshme.’’ -Kathrin Rhomberg 

photo via
Petrit Halilaj, Kostërrc (CH), 2011. Sixty tons of Kosovo’s soil transported to Basel, Switzerland.
Courtesy the artist and Chert, Berlin

Pavilion of the Republic of Kosovo at the 55th International Art Exhibition – la Biennale di Venezia (First official participation)

For the first time in history the Republic of Kosovo is represented at the Venice Biennale, where the young artist Petrit Halilaj will develop a new site-specific installation. Under the patronage of the Ministry of Culture, Youth and Sports of the Republic of Kosovo. 

Artist: Petrit Halilaj
Commissioner: Erzen Shkololli
Curator: Kathrin Rhomberg 
Organization: National Gallery of Kosovo
Venue: Padiglione Repubblica del Kosovo arsenale artiglierie calle della tana 2169/f castello 30122 Venezia
Open for Public: June 1 – November 24, 2013
Professional preview: May 29, 30 and 31, 2013
Kosovo Pavilion Opening: 29th May, 2013, 4.30 pm

Petrit Halilaj was born in 1986 in Kostërrc (Kosovo). He lives and works between Kosovo, Berlin and Bozzolo, Italy.
‘‘ Petrit Halilaj's artistic practice is driven by a constant search of what reality is and how reality might be represented through art. His memories of a rural childhood, his personal experience of war, destruction, exodus and displacement are the very basis of his reflections on life and the human condition. The artist moves back and forth between different countries: between Kosovo, where he grew up and where his family and many friends are; Italy, where he studied; and Berlin, where he is temporarily based. This transnational way of life not only adds to his experience, but also reflects Petrit Halilaj's specific way of exploring art and reality, and of his continuing attempts to translate or even transform the one into the other. As such Halilaj's art builds bridges between different worlds, perceptions, ideologies, generations and phases of life.
Transnational existence is not only an increasing reality of contemporary life but is also the starting point for Halilaj's installation in the Kosovo Pavilion at the Venice Biennale. The installation incorporates the artist's observations of the world that surrounds him, which he records through drawings, notes and texts. What will emerge is a space of experience filled with struggles, longings, loss and the search for identity – contrasting reality with Petrit Halilaj's own counter-proposal of a world that becomes a poetic setting for unpredictable collective desires.’’ -Kathrin Rhomberg
* via RSVP 

**************************************************
3. Sislej Xhafa // Italian Pavilion


Artisti: Sislej Xhafa (more here & here)
Komisioner: Maddalena Ragni
Kurator: Bartolomeo Pietromarchi
Vendi: Tese delle Vergini, Arsenale 
TemaVice Versa / Parallel Paradox

Vice Versa merr konceptin e prezantuar nga Giorgio Agamben në librin e tij Categorie Italiane. Studi di poetica (1996), në të cilin filozofi pohon se për të interpretuar kulturën italiane, duhet të identifikojnë një 
seri konceptesh të lidhura diametralisht të aftë për të përshkruar karakteristikat e saj themelore - binome si tragjedi/komedi, arkitekturë/paqartësi dhe shpejtësi/lehtësi që bëhen çelësa origjinale për të lexuar veprat themelore dhe artistët e historisë kulturore të vendit.

Sislej Xhafa është një nga katërmbëdhjetë artistët e ftuar; puna e të cilit (Paradoks Paralel) rri pezull mes jetës së jetuar dhe asaj të imagjinuar; një rrëshqitje dialektike dhe shmangie e vazhdueshme mes tragjedisë dhe komedisë.

via
Artist: Sislej Xhafa (more here & here)
Commissioner: Maddalena Ragni
Curator: Bartolomeo Pietromarchi 
VenueTese delle Vergini, Arsenale
ThemeVice Versa / Parallel Paradox

Vice Versa picks up on a concept introduced by Giorgio Agamben in his book Categorie italiane. Studi di Poetica (1996), in which the philosopher maintained that in order to interpret Italian culture, we must identify a series of diametrically linked concepts capable of describing its underlying characteristics – binomials like tragedy/comedy, architecture/vagueness and speed/lightness thus become original keys for reading the fundamental works and artists of Italy's cultural history.

Sislej Xhafa is one of the fourteen artists invited whose work (Parallel Paradox) hovers between lived life and imagined life; a dialectic slipperiness and continual swerves between tragedy and comedy.

* via

******************************************************************

No comments: