Pages

Sep 27, 2013

Featured Exhibit | 100km Art - Tirana/Shkodra Public Art Parcours

What role plays #publicart in understanding & at the same time challenging 
the dialog between man and land
Built vs. natural, preserving vs. destroying
private vs. public, domesticity vs. digital scapes?

FIND OUT THIS SUNDAY!!
Tirana/Shkodra Public Art Parcours 
An art exhibition on the road between Tirana and Shkodra.

Bus Tour starts at 11:00 a.mSunday September 29th 2013,
at Mother Tereza Square, in front of the National Archeological Museum
The tour is free and will guide the public through the art work
on the road between Tirana and Shkodra. 
***
Tiranë/Shkodër Përshkimi i Artit Publik 
Një ekspozitë arti në rrugën që lidh Tiranën dhe Shkodrën.


Autobuzi niset në oren 11 të mëngjesit, të dielën më 29 Shtator 2013
në sheshin Nënë Tereza, përballë Muzeut Arkeologjik Kombëtar
Autobuzi është falas dhe do ta drejtojë publikun në veprat e artit përgjatë rrugës Tiranë- Shkodër.

***
artists//artistët:

Nikolin Bujari
Kueng Caputo
Ledia Kostandini
Matilda Odobashi
Guadalupe Ruiz
Susanne Schär & Peter Spillmann
Studio 203 & Romeo Kodra
Johannes Willi

curators//kuratorët:

Adela Demetja 
Eveline Wüthrich
‘‘ 100km Art- Tiranë/Shkodër Përshkimi i Artit Publik është një bashkëpunim mes artistëve bashkëkohor shqiptar dhe zviceran. Artistët janë ftuar për të punuar mbi një projekt të posaçëm (site specific) në rrugën mes kryeqytetit të Shqipërisë, Tiranës, dhe qytetit të Shkodrës, në kufi me Malin e Zi.

Ndonëse Tirana është kryeqyteti i artit dhe krijimeve artistike, Shkodra është qyteti më i vjetër dhe më i madh në veri të vendit me një tradite tepër të rëndësishme në art, muzik dhe film. Rruga e cila lidh këto dy qytete dhe e cila të drejton edhe për Kosovë, është ndër akset kryesore, e perdorur nga shumë njerëz në lëvizjet e tyre të përditshme.
Përveç disa monumenteve të bëra kryesisht për qëllime patriotike dhe çështje identiteti, siç janë statuja të figurave historike apo simbolika të ndryshme të këtij tipi, të cilat janë të vendosura pothuajse të gjitha, në qëndër të qytetit, arti publik në Shqiperi është me pakicë.
Jo vetëm duke lënë hapsirat e muzeve apo galerive, por edhe qytetin vet, projekti synon të shkojë përtej mureve fizike apo simbolike qofshin, për tu përballur me një territor dhe një publik më të gjërë. Një ndër synimet kryesore të ekspozitës ishte edhe bashkimi i artistëve shqiptar dhe zviceran të cilët në punët e tyre kanë fokus edhe artin publik. Të dy kahët kanë nevojë për njëri-tjetrin: artistët zviceran e kanë eksperimentuar artin në hapsira publike shpesh - një fenomen i zakonshëm në Zvicer dhe me një traditë të gjatë - ndërsa artistët shqiptar janë të familjarizuar me ambjentin dhe rrethanat në Tiranë dhe Shkodër.

Një film dokumentar nga Olsi Hoxha do japi nje këndvështrim të ekspozitës për ata që sdo të mund të jenë prezent. 

Ekspozia është organizuar nga Tirana Art Lab - Qëndër për Artin Bashkohor me mbështetjen e Pro Helvetia-s.
**********

‘‘ 100km Art – Tirana/Shkodra Public Art Parcours is a collaboration of Albanian and Swiss contemporary artists. The artists have been invited to realize site specific works on the road between the capital city of Tirana and the city of Shkodra, bordering on Montenegro. Whereas Tirana is today’s creative and artistic capital, Shkodra is the oldest and biggest city in the north of the country with an important tradition in art but also music and film. The street connecting the two cities and leading to Kosovo is a main axe, driven by many people on their everyday ways.

Besides some historical monuments as signs of identity and statues of national heroes mostly situated in the city centre, there’s not much art in public space in Albania. Not only leaving the inside space of the museum but also the actual city, the project is about going one step further and engaging with a new territory and addressing a different public.
Bringing Swiss and Albanian artists together that address public space in their work is the main goal of the exhibition. Both parts are needed, as the Swiss artists are experienced with art in public space – a common phenomenon in Switzerland with a long tradition – whereas the Albanian artists are familiar with the landscape and circumstances in Tirana and Shkodra.
A documentary of the exhibit will be filmed by Olsi Hoxha.

The exhibition is organized by Tirana Art Lab – Center for Contemporary Art and generously supported by Pro Helvetia.

********************************************************************

No comments: