Pages

May 2, 2012

Open Invitation | Mbro & Promovo - Protect & Promote


Mbro dhe Promovo trashëgiminë kulturore materiale dhe shpirtërore shqiptare. 

Protect and Promote both material and intangible Albanian cultural heritage.

mbropromovo.tumblr.com
Si e shikoni trashëgiminë kulturore shqiptare?
Jeni të ftuar të merrni pjesë ne Konkursin Fotografik Mbro & Promovo. Ky kërkim fotografik kërkon të shprehë dhe komunikojë identitetin shqiptar përmes përceptimit tuaj artistik të trashëgimisë kulturore. Imazhi që ju kapni duhet të jetë një moment i fuqishëm në histori dhe një vepër arti.

Zgjidhni punën tuaj më të mirë, 

dërgojini fotot me e-mail në mbro.promovo@gmail.com 

nga data 30 prill deri në 30 maj 2012 

dhe bëhuni pjesë e këtij konkursi.

- Shpërblim monetar për fotografinë fituese.
- Finalistët e përzgjedhur do të jenë pjesë e një ekspozite shëtitëse nëpër Shqipëri.
- Këto foto do të botohen gjithashtu në numrat e ardhshëm të revistës periodike Art &
Trashëgimi.

Ky projekt mundesohet nga:

Revista Art & Trashegimi
Cultural Heritage without Borders
Shoqata Franko-Shqiptare Argjiro
Bashkia Tirane
Bashkia Shkoder
Bashkia Berat
Ambassade de France en Albanie

Pyetjet mund t’i adresoni në:


kontakt@art-trashegimi.com


------------------------------------------------------------------------------------------------------

What does Albanian cultural heritage look like through your eyes?

You are invited to participate in the Protect & Promote Photography Competition. This photographic search seeks to express and communicate the Albanian identity through your artistic perception of cultural heritage. The image you capture should be a powerful moment in history and a work of art.


Select your best work, 

submit the photos by email at mbro.promovo@gmail.com 

from April 30 until May 30, 2012 

and be part of this competition. 
- Cash prizes for the winning photograph.
- Selected finalists will be part of a nationwide traveling exhibition.
- These photos will also be published in coming issues of the periodic magazine Art & Trashëgimi.

This project is supported by:

Revista Art & Trashegimi
Cultural Heritage without Borders
Shoqata Franko-Shqiptare Argjiro
Bashkia Tirane
Bashkia Shkoder
Bashkia Berat
Ambassade de France en Albanie

Questions and inquiries about contest rules can be emailed to:

kontakt@art-trashegimi.com


No comments: