Pages

Aug 19, 2012

Manipulating Electronics | The Art of Glitch

**Creative Sunday Series

Glitch Art janë manipulime elektronike që mund të na ndihmojnë të kuptojmë vlerat kulturore të teknologjisë sot. 
"Episodi i fundit i serisë "Off Book"PBS Arts përmban një prirje drejt prishjes së mbiprodhimit dixhital me qëllim shfrytëzimin e dobësive të teknologjive të reja. Artistët e këtyre anomalive përdorin gabimet e natyrshme që ndodhin në programet (software) e korruptuar, ose krijojnë korruptimet e tyre në një proçes të quajtur "databending"-hapja e imazheve si tekst, për shembull, dhe duke shtuar apo fshirë informacion nga imazhi.
Ndryshe nga punk rock, me të cilin kjo anomali është krahasuar prej njërit nga artistëve, disa nga këto veprat artistike kërkojnë një njohje mjaft të sofistikuar të teknologjive dixhitale."


Glitch Art is manipulating electronics that can help us understand the cultural values of technology today.
"The latest episode of PBS Arts’ “Off Book” series features a trend toward disrupting digital overproduction by deliberately exploiting the weaknesses in new technologies. Glitch artists make use of “naturally occurring” (so to speak) corruptions of software, or create their own corruptions in a process called “databending”—opening images as text files, for example, and adding and/or deleting information from the image.
Unlike punk rock, to which glitch is compared by one of the artists, some glitch art requires a fairly sophisticated understanding of digital technologies."
via Open CultureNo comments: