Pages

Oct 8, 2012

'Flying Carpet' transforms inhabitable space | Numen/For Use

via Numen/For Use

Projekti i fundit i grupit Kroat Numen/For Use për festivalin D-Day të Zagrebit, me titull 'Fusha Zagreb', është një tapet i varur jeshil që shndërron interiorin e një thërtoreje të vjetër, tashmë të braktisur.

Croatian collective Numen/For Use latest project for Zagreb’s D-Day festival, the ‘Field Zagreb‘ is a suspended green carpet that transforms the interior of old unused slaughterhouse.

via Numen/For Use
Ja përmbledhja e projektit:
" Fusha e pezullt është një projekt hapësinor që ka të bëjë me mënyrën se si e kuptojmë natyrën, burimet e saj dhe qëndrimi jonë ndaj tyre. Perceptimi i zakonshëm i njeriut ndaj tokës shpjegohet me dy paradigma paradoksale: toka si një masë e patundshme me peshë të pafund dhe toka si një sipërfaqe e thjeshtë dy dimensionale. Kultivimi i një fushe që nuk qëndron mbi tokë, por lundron në një copë tekstili që pulson mes mureve të mbyllura, i provokon të dy këto koncepte. Qilimi 'i gjelbër' kalon të gjithë ciklin vegjetativ, nga mbirja në tharje. Shfaqja e këtij instalimi artificial, por prapë të gjallë, vë dezajnerin në një kontekst tjetër, atë të fermerit. Në këtë rast, aftësitë janë të gjitha në lidhje me optimizimin e dendësisë së mbjelljes, zgjedhja e kulturës së duhur dhe përcaktimi i saktë i ujitjes. Ky proces na bën të vetëdijshëm për brishtësinë dhe fuqinë e jetës. Nga njëra anë, jemi dëshmitarë të faktit të pabesueshëm që bimët rriten në rroba dhe nga ana tjetër, përballemi me pasojat fatale të ujitjes së pamjaftueshme apo të tepërt."
via Numen/For Use
 Here's the project brief: 
" The suspended Field is a spatial project related to our comprehension of nature, its resources and our attitude towards it. The men`s common perception of earth is defined by two paradoxical paradigms, one of earth as immobile mass of infinite weight and other as earth like a plain, two dimensional surface. Growing the field, which is not tied to the ground, but floating on pulsating piece of textile in between closed walls, provokes both of those concepts. The "green" carpet undergoes the entire vegetative cycle, from sprouting to disintegration. The emergence of this artificial, yet live installation, puts the designer in a different context, in a position of a dedicated farmer. In this case, the skills are all about optimization of the density of sowing, the choice of the right sowing culture and determining the precise dosage of the irrigation. This process makes us aware of both the fragility and power of life. From one side, we witness the incredible fact that plants grow out of cloth, and from the other we face the fatal consequences of insufficient or over irrigation."
via Numen/For Use

Ky projekt/instalacion përcjell një koncept mjaft origjinal të artistëve:

Shndërrimi i një vendi të lënë pas dore në Hapësirë Dinamike
sPublike aq dhe të Qëndrueshme.

*****************************************

This project/installation conveys an original concept from the artists:

Transforming a neglected space into a Thriving Place
as Public as it is Sustainable1 comment:

eni said...

po me pelqeka shume!