Pages

Jan 10, 2013

Featured Animation | ABC of Architects

Një arkitekt, një shkronjë. 
Më poshtë mund të shihni një animacion që rendit alfabetikisht arkitektët më të rëndësishëm dhe ndërtesat e tyre më të njohura. Ky është një projekt argëtues dhe përpjekje mjaft e mirë në zgjedhjen e arkitektëve me kombësi të ndryshme dhe ndërtesave të tyre në një larmi vendesh.
One architect, one letter.
Here's a motion graphic of an alphabetical list of the most important architects with their best known building. A fun project and great effort in choosing a diverse architect nationalities and building locations.


****************************************************************************************************

No comments: