Pages

Jan 17, 2013

Featured Book | Going PublicGoing Public 

Public Architecture, Urbanism and Interventions

Libri Going Public paraqet një përzgjedhje rigjallërimi krijues të hapësirava publike në mjediset urbane dhe natyrore. Projektet shtrihen nga ato më zyrtare, ambicioze dhe të përhershme deri tek ndërhyrjet, instalimet dhe riciklimet më të thjeshta, delikate dhe të përkohshme, duke përfshirë skena kulturore, pavijone, parqe, sheshe, kulla dhe platforma vëzhguese, si dhe lloje të ndryshme hapësirash publike që nxisin jo vetëm transformimin urban por dhe mënyra të reja te përdorimit të tij.
" Arkitektura e dekadave të fundit është formuar nga nevoja për përfaqësim dhe piketim individual. Sot, një kundër-lëvizje në rritje po përqëndrohet në zhvillimin e hapësirës publike si një mjet për të mbledhur njerëzit së bashku që të shkëmbejnë ide ose të ndajnë përvojat." 
via Going Public
via Going Public
via Going Public

Going Public presents a selection of creative revival of public space in our urban and natural surroundings. The projects range from formal, bold and permanent to informal, subtle and temporary interventions, installations, reclamations that include cultural venues, pavilions, parks and squares, observation towers and platforms and diverse types of public space that encourage transformation and new uses of urban life.
" The architecture of the last several decades was shaped by the need for individual representation and demarcation. Today, a growing counter-movement is focusing on the development of public space as a means to get people together in order to exchange ideas or share experiences." 
via Going Public
via Going Public

Editors: R. Klanten, S. Ehmann, S. Borges, L. Feireiss
Release Date: August 2012
Credits: Format: 24 x 30 cm
Features: 272 pages, full color, hardcover
Language: English
ISBN: 978-3-89955-440-3

via popupcity

*****************************************************************

No comments: