Pages

Jan 23, 2013

Featured Film | Cultures of ResistanceRezistenca nuk është politikë por kulturë.
Rezistenca nuk duhet të jetë kundër diçkaje, 
por duhet të krijojë diçka të vetën.
Në vitin 2003, në prag të luftës në Irak, regjizorja Iara Lee nisi një udhëtim për të kuptuar më mirë një botë gjithnjë e më të ngatërruar në konflikt, dhe sipas saj, drejt vetë-shkatërrimit. Pas disa vite udhëtimi në pesë kontinente, Iara hasi një numër në rritje njerëzish që ia kishin kushtuar jetën e tyre promovimit për ndryshim.  
Kjo është historia e tyre. Nga IRANI, ku grafiti dhe muzika rap u bënë mjete të luftës kundër represionit qeveritar, në BIRMANI, ku murgjit që veprojnë në traditën e Gandit marrin përsipër një diktaturë, duke lëvizur në BRAZIL, ku muzikantët bashkëpunojnë me fëmijët e lagjeve të varfëra për të transformuar armët në kitara, dhe si përfundim në kampet e refugjatëve PALESTINEZËLIBAN, ku fotografia, muzika dhe filmi u kanë dhënë një zë atyre që rrallë dëgjohen. 
KULTURAT E RESISTENCËS eksploron se si arti dhe kreativiteti mund të jenë municione në betejën për paqe dhe drejtësi.
Duke paraqitur: poetë Medellin për paqe, mjeshtra Capoeira nga Brazili, militantët Delta të Nigerisë, grafitistë Iranianë, krerët e lëvizjes së grave në Ruandë, kinematografët refugjatë Libanezë, humoristët politikë Amerikanë, aktivistë vendas Kayapó nga lumi XinGu, disidentët Izraelië, artistë hip-hop nga Palestina, dhe shumë më tepër ...

** Ky film/dokumentar duhet të jetë në listën tuaj për ta parë në 2013-ën.Resistance is not politics but culture.
Resistance shouldn't be against something, 
but it should create something of its own.
In 2003, on the eve of the Iraq war, director Iara Lee embarked on a journey to better understand a world increasingly embroiled in conflict and, as she saw it, heading for self-destruction. After several years, travelling over five continents, Iara encountered growing numbers of people who committed their lives to promoting change. 
This is their story.From IRAN, where graffiti and rap became tools in fighting government repression, to BURMA, where monks acting in the tradition of Gandhi take on a dictatorship, moving on to BRAZIL, where musicians reach out to slum kids and transform guns into guitars, and ending in PALESTINIAN refugee camps in LEBANON, where photography, music, and film have given a voice to those rarely heard. 
CULTURES OF RESISTANCE explores how art and creativity can be ammunition in the battle for peace and justice.
Featuring: Medellín poets for peace, Capoeira masters from Brazil, Niger Delta militants, Iranian graffiti artists, women’s movement leaders in Rwanda, Lebanon’s refugee filmmakers, U.S. political pranksters, indigenous Kayapó activists from the Xingu River, Israeli dissidents, hip-hop artists from Palestine, and many more...
** This documentary/film should be on your watch list for 2013.

*************************************************************************


No comments: