Pages

Jan 18, 2013

Floating Sidewalk | Soft City Project by Raum

Grupi artistik Raum ka krijuar një pjesë shumë të veçantë trotuari lundrues në Bourges, Francë. Projekti i quajtuar ‘La Ville Molle’ (Qyteti i Butëështë bërë në bashkëpunim me Shkollën Ndërkombëtare të Artit në Bourge dhe FRAC Centre.
"Projekti heton ngurtësinë e qytetit, aftësinë e tokës për të ndryshuar, për të patur përdorime të tjera duke krijuar situata të ndryshme. Kjo pjesë e trotuarit është një implant (likuid) i vënë nën tokë që transformon dhe ndryshon qëndrimin tonë ndaj tij, si dhe marrëdhëniet tona me qytetin." 
Videoja më poshtë tregon realizimin e projektit.


Artist collective Raum has created a very special piece of floating pavement in Bourges, France. The project, called ‘La Ville Molle’ (The Soft City) is made in collaboration with the National Art School of Bourges and FRAC Centre. 
"The project questions the hardness of the city, the soil's ability to change, to have different uses and to create multiple situations. The piece is an (liquid) implant, slipped under the ground, which transforms and changes our attitude towards it, and also our relationship with the city."   
The above video shows the making of this project.


Ja dhe videoja e eksperiencës argëtuese që ky projekt sjell në rrugët urbane, duke ndryshuar qëndrimin e njerëzve kur i afrohen dickaje aq publike, të pergjithshme dhe jo tërheqese sa trotuari.

Here's the video of the fun experience this patch of pavement brings to the urban streets. It changes people's attitude when walking something as public, pervasive and unappealing as the sidewalk.


****************************************************************************

No comments: