Pages

Feb 4, 2013

Featured Exhibition | Imagined Places

A përcaktohet identiteti i një personi nga vendndodhja e tij?

Imagined Places [Vende të Imagjinuar] është një ekspozitë që shpreh dëshirën për të qënë diku tjetër dhe realitetin e migracionit të detyruar. Nuk ka të bëjë me rëndësinë e vendit aktual, por me domethënien e asaj që na lidh me vende të tjera.

Adrian Paci, Centro di Permanenza Temporanea2009

Puna kolektive e pesë artistëve: Adrian Paci, Zineb Sedira, Bouchra Khalili, Claudia Cristovão dhe Ho-Yeol Ryu, përshkruan vende reale dhe imagjinare, udhëtime të dëshiruar dhe të detyruar. Me anë të fotove dhe video-installacioneve, secili prej tyre na jep një mënyrë tjetër për të përjetuar mobilitetin dhe migracionin; si mund ti kuptojmë vendet pa qenë atje.
Ekspozita paraqet një vështrim kritik në mënyrën e përcaktimit të kulturës dhe identitetit sipas vendndodhjes gjeografike.
Sa relevante dhe produktive është që në një botë gjithnjë e më të globalizuar të vazhdojë trajtimi i çdo kulture dhe identiteti si i veçuar dhe kufizuar?
A ka mënyra të tjera për të kuptuar dhe përfaqësuar eksperiencën e njerëzve në kulturë dhe identitet?
via domus


Does a person’s location determine their identity? 

Imagined Places is an exhibition about the desire to be elsewhere and the reality of forced migration. It is not about the significance of physical place, it is about our sense of connection to places elsewhere.

Ho-Yeol Ryu, Flughafen, digital print, 2005

The collective work of five artists: Adrian PaciZineb SediraBouchra KhaliliClaudia Cristovão and Ho-Yeol Ryu, depicts real and imaginary places, wanted and unwanted journeys. Through photographs and video-installations, each one gives us a different way of experiencing mobility and migration; how we connect to places without actually being there
The exhibition takes a critical look at the way culture and identity are defined by geographical location: 
How relevant and productive is it in an increasingly globalized world to continue to treat each culture and identity as separate and confined? 
Are there other ways of understanding and representing people's experience of culture and identity? via domus
**************************************************************************

at Tropenmuseum, Amsterdam

**************************************************************************

No comments: