Pages

Jun 22, 2013

Architectural Exhibitionism | What are Biennales and Festivals For? Who's the Real Winner?

We talk about architectural biennales and festivals as some of the most glamorous events, where international talents have the privilege to showcase their best (chosen) work, position themselves in the field as well as develop a (future) celebrity status. 

But what are the impacts, motivations and wider issues raised by this format of architectural exhibition and celebration? 
*****
Flasim për bienalet dhe festivalet e arkitekturës si disa prej eventeve më prestigjoze, ku talentet ndërkombëtare kanë privilegjin të shfaqin punën (e zgjedhur) më të mire, të pozicionojnë veten në këtë fushë, si dhe të formojnë (për të ardhmen) një lloj reputacioni .

Por, cilat janë impaktet, motivimet dhe çështjet më të gjëra që ngre ky format ekspozimi dhe festimi arkitektural?


‘‘ And the Winner is...? is a new series of critical and polemic explorations into architectural culture’s mechanisms for generating and celebrating projects, asking who the real winners are from the ever growing numbers of architecture awards, competitions and festivals.
The list of architecture festivals and biennales grows and grows. The best known, the Venice Biennale of Architecture, was established in 1980, but remains very much the younger sibling of the art biennale (in existence since 1895). 2012 saw the first Istanbul Design Biennale, and 2011 saw New York City host the first Archtober, and the Festival of Ideas for the New City. Other fixtures on the scene include the World Architecture Festival (established in 2008), the Lisbon Architecture Triennale (since 2007), the Shenzhen and Hong Kong Bi-City Biennale of Urbanism/Architecture (since 2005), and the International Architecture Biennale Rotterdam (since 2001). London’s own Festival of Architecture, initially launched as a biennale in 2004, will be an annual event from 2013.

Are these events dynamic catalysts to discussing and celebrating the city and architectural culture, or calculated devices of tourism and industrial promotion?  
How can a design biennale effectively impact upon its host city to leave a lasting change? 
And is the architectural profession even suited to the format of the grand exhibition, or has it been forced into an uneasy corner of exhibiting itself and competing on art's terms? ’’via
We should ask these questions more often, but for now you'll find some of the answers at this event.
*****
‘‘ Dhe Fituesi është...? është një seri e re kërkimesh kritike dhe polemike ndaj mekanizmave kulturore që prodhojnë dhe celebrojnë projektet e arkitekturës, duke shtruar pyetjen se kush jane fituesit e vërtete të çmimeve, konkurseve dhe festivaleve, numri i të cilëve sa vjen e rritet.
Lista e festivaleve dhe bienaleve të arkitekturës sa vjen e rritet. Më i njohuri, Bienalia e Arkitekturës në Venecia, u themelua në 1980, por mbetet akoma i njomë në krahasim me bienalen e artit (në ekzistencë që nga 1895).  Viti 2012 pa Bienalen e parë të Stambollit në Design, dhe në 2011 New York City priti Archtober-in e parë bashkë me Festivalin e Ideve. Evente të tjera mjaft të njohura përfshijnë Festivalin Boteror të Arkitektures ( themeluar në 2008), Trenalien e Arkitekturës në Lisbon (që nga 2005), Bienalen e Urbanistikës/Arkitekturës në Shenzhen dhe Hong Kong, si dhe Bienalen Ndërkombëtare të Arkitekturës në Roterdam (që nga 2001). Festivali i Arkitekturës në Londër filloi si bienale në 2004, por që do të jetë një event vjetor duke filluar që sivjet.
A janë këto evente katalizatorë dinamik për të diskutuar dhe festuar qytetin dhe kulturën arkitekturale, apo pajisje të llogaritura për turizëm dhe promovim industrial? 
Si mund të ndikojë efektivisht një Design Bienale mbi qytetin ku zhvillohet për të lënë një ndryshim të qëndrueshëm?

është profesioni i arkitekturës i përshtatshëm për këtë format ekspozitash madhështore, apo është shtyrë në një qoshe jo të qartë vetekspozimi dhe konkurimi, kushtet e të cilave janë paracaktuar nga arti? ’’via
Këto janë pyetje që duhen bërë më shpesh, por për momentin disa nga pergjigjet mund ti gjeni në këtë event.

****************************************************************

No comments: