Pages

Jun 11, 2013

Featured Book | Handmade Urbanism: From Community Initiatives to Participatory Models

BOOK REVIEW 
"Handmade Urbanism. From Community Initiatives to Participatory Models" [book]
Marcos L. Rosa & Ute E. Weiland

‘‘ Urbanizmi Handmade siguron një ndryshim urban të kryer nga vetë rezidentët e lagjes apo komunitetit, me duart dhe mjetet e tyre. Kjo gjë fillon me banorët, që pasi i pranojnë problemet e përbashkëta, bëhen aktiv në realizimin e ideve për ti zgjidhur ato. Iniciativat e komunitetit evoluojnë nga këto gjeste aktive dhe mbështesin pjesëmarrjen aktive të qytetarëve në nivelin lokal. Veprimet e tyre shohin shanse në sfida, janë kreativ në përdorimin e burimeve ekzistuese, si dhe krijojnë partneritete e marrëdhënie për të arritur qëllime të paracaktuara që adresojnë nevojat e tyre të përditshme dhe për më tepër sigurojnë një cilësi të përmirësuar jetese për komunitetet.’’

page 1

Disa nga pyetjet që mbulon libri janë:

Në përgjigje të kujt fillojnë projektet? 
Cfarë partneritesh krijohen? 
Cilat janë sfidat kryesore në zbatimin e një projekti bashkëpunues? 
A ekziston dëshira për të përmirësuar mjedisin urban? 
Si marrin formë këto përmirësime?

Preview Librin / Mund ta gjeni në Facebook
page 23 
‘‘ Handmade Urbanism is the way of providing urban change carried out by local residents in their own neighborhoods or communities, with their own hands and means. It starts with the residents recognizing a problem, followed by the active realization of an idea to solve that immediate issue. Community initiatives evolve from those active gestures and support the citizen’s active participation at the local scale. Their acts recognize chances in challenges, make creative use of existing resources, and forge partnerships and relationships to achieve predefined goals that address their daily needs and, eventually, ensure an improved quality of life for communities. ’’
page 39

Some of the questions that are covered in the book:

In response to what do projects start? 
Which partnerships are created? 
What are the main challenges in implementing a collaborative project? 
Is there a desire to improve the urban environment? 
How do these improvements take shape?

Preview Book / Find on Facebook

via pps

**********************************************************************

No comments: