Pages

Jul 8, 2013

100 Urban Trends | A Glossary of Ideas from BMW Guggenheim Lab

BMW Guggenheim Lab is a mobile laboratory traveling around the world to inspire innovative ideas for urban design and new ways of thinking about urban life. 

100 Urban Trends: A Glossary of Ideas.

Important to 100 Urban Trends is the concept of cities as “idea makers.” In cities, people come together, share their thoughts and common interests, and generate the ideas that shape our world. 

The terms presented here reflect this type of urban exchange. They are new and old, classic and ephemerally fashionable. Among them are some of urbanism’s “usual suspects,” which keep reappearing in the urban discourse. Each definition concludes with an example of a Lab program that illustrated the relevance and context of that term. 

Check out their website for more info.
BMW Guggenheim Lab është një laborator mobil që udhëton nëpër botë duke frymëzuar ide inovative në planifikimin urban si dhe mënyra të reja mendimi për jetën urbane. 

100 Trende Urbane: Një Fjalor Idesh. 

E rëndësishme për 100 Trendet Urbane është koncepti i qyteteve si “krijues idesh.” Në qytete, njerëzit mblidhen për të ndarë mendimet dhe interesat e tyre të përbashkëta, si dhe të gjenerojnë ide për të ndryshuar botën përreth.

Tërmat e paraqitur pasqyrojnë këtë shkëmbim urban. Ato janë të reja dhe të vjetra, klasike dhe trendi. Midis tyre ka disa nga “termat e zakonshëm” të urbanizmit që vazhdojnë të rishfaqen dhe përsëriten në diskursin urban. Çdo definicion ka në fund një projekt që ilustron rëndësinë dhe kontekstin e atij termi.

Shkoni në websitin e tyre për më shumë info.


******************************************************************

No comments: