Pages

Jul 3, 2013

A Nomadic Public Art Project | Station to Station


Station to Station: A Nomadic Happening is a public art project.
A train traveling from the Atlantic to the Pacific.
Activating the cultural landscape and connecting artists, musicians & creative pioneers.

Over the course of three weeks this September, a train will travel from New York City to San Francisco, making 10 stops at train stations across U.S.

Organized by artist Doug Aitken, Station to Station will connect leading figures and underground creators from the worlds of art, music, food, literature, and film for a series of cultural interventions and site-specific happenings. The train, designed as a moving, kinetic light sculpture, will broadcast unique content and experiences to a global audience. 

‘‘ Who are we? Where are we going? And, at this moment, how can we express ourselves?—our intention is to create a modern cultural manifesto. For a short time, the most interesting place in the country will be a moving target.’’ -Doug Aitken

Nga Stacioni në StacionNjë Ndodhi Nomade është një projekt publik arti.
Një tren që udhëton nga AtlantikuPaqësor.
Aktivizon peisazhin kulturor dhe grumbullon artistët, muzikantët & pionierët kreativ.

Gjatë tre javëve këtë shtator, një tren do të udhëtojë nga New York CitySan Francisco, duke bërë 10 ndalesa gjithsej nëpër stacione të ndryshme.

Organizuar nga artisti Doug Aitken, Nga Stacioni në Stacion do të lidhë figurat kryesore dhe talentet underground të artit, muzikës, kuzhinës, literaturës, dhe filmit për një sërë ndërhyrjesh kulturore dhe ndodhish në site specifike. Treni, i dizajnur si një skulpturë kinetike e ndriçuar dhe në lëvizje, do të transmetojë përmbajtje dhe eksperienca unike për një audiencë globale. 

Kush jemi ne? Ku po shkojmë? Dhe, në këtë moment, si mund të shprehin veten?-Qëllimi ynë është që të krijojë një manifest kulturor modern. Për një kohë të shkurtër, vendi më interesante në vend do të jetë një objektiv në lëvizje.
‘‘ Kush jemi? Ku po shkojmë? Dhe, në këtë moment, si mund ta shprehim veten?—qëllimi ynë është të krijojmë një manifest kulturor modern. Për një kohë të shkurtër, vendi më interesant në kontinent do të jetë një objektiv në lëvizje.’’ -Doug Aitken
[via]
**************************************************************

No comments: