Pages

Oct 27, 2012

Goodnight Sofia | A Film by Leonardo MoroA film by Leonardo Moro, produced by BBM Film.

24 hours in the life of a girl. 
An inner monologue accompanied by the sounds and lights of the night.

A girl, after suffering a serious loss, goes through the empty streets of a town far away. She’s alone and hurt. Where is she from? What is she looking for? The sounds and lights of the city take her into a journey within herself, at the roots of her pain.

********
24 orë në jetën e një vajzë.
Një monolog i brendshëm shoqëruar nga tingujt dhe dritat e natës.

Një vajzë, pasi pëson humbje të rëndë, lëviz nëpër rrugët boshe të një qyteti larg. Ajo është vetëm dhe e lënduar. Nga është ajo? Çfarë po kërkon? Tingujt dhe dritat e qytetit e çojnë atë në një udhëtim brenda vetes, në rrënjët e dhimbjes së saj.


DIRECTOR's NOTE
Goodnight Sofia is the story of a voice lost forever. A voice full of life and projects. My father’s voice.
The last memory I have of him, or at least the sharpest, is linked to Sofia and to his voice. It’s a small memory , but it’s the only one I have. A phone call, which lasted five or six minutes; I was passing through Sofia after a trip to Istanbul, he was home. Everything was normal, as usual.
My father took his own life two months later.
For a long time I asked myself how could I save him. Why I did not understand? For a long time i wasn’t able to look at pictures of him or to pronounce his name. I felt betrayed and abandoned.
I went back to Sofia to look for his voice, in those streets that he had never seen. Far from home, far from everything. I started from the end to find him.
The present, in the film, is represented by a lonely girl in a ghost town. The past is the recall of an imaginary childhood, almost magic, through my childhood, cinema’s childhood, Sofia’s childhood, and the childhood of other families far and lost.
Goodnight Sofia is not a film on my father. Goodnight Sofia is a film for my father.
Leonardo Moro
******** 
Goodnight Sofia është historia e një zëri të humbur përgjithmonë. Një zëri plotë jetë dhe projekte. Zëri i babait tim.
Kujtimi i fundit që kam prej tij, ose ai më i mprehti, është i lidhur me Sofjen dhe zërin e tij. Ky është një kujtim i vogël, por është i vetmi që kam. Një telefonatë, e cila zgjati pesë apo gjashtë minuta; unë po kaloja nëpër Sofje pas një udhëtimi në Stamboll, ai ishte në shtëpi. Çdo gjë ishte normale, si zakonisht.
Babai im mori jetën e tij dy muaj më vonë.
Për një kohë të gjatë kam pyetur veten se si mund ta shpëtojë atë. Pse unë nuk e kam kuptuar? Për një kohë të gjatë nuk kam qenë në gjendje të shoh fotot e tij ose të them emrin e tij. U ndjeva i tradhtuar dhe i braktisur.
U ktheva në Sofje të shikoja për zërin e tij, në ato rrugë që ai kurrë nuk i kishte parë. Larg nga shtëpia, larg nga gjithçka. Kam filluar nga fundi për ta gjetur atë.
Dita e sotshme në film përfaqësohet nga një vajzë e vetmuar në një qytet fantazmë. E kaluara  është kujtesa e një fëmijërie të imagjinuar, pothuajse magjike, me anë të fëmijërisë sime, fëmijërisë së kinemasë, fëmijërisë së Sofjes, si dhe fëmijërisë së familjeve të tjera që kanë humbur larg.
Goodnight Sofia nuk është një film mbi babain tim. Goodnight Sofia është një film për babain tim.
Leonardo Moro
credits
director
LEONARDO MORO
screenplay
LEONARDO MORO LORENZO ROBUSTI
photography
LORENZO ROBUSTI
editor
EDVARD TEAR
sound
TOSHIAKI KOBAYASHI
music
DOROTHY HAYDEN
produced by
LEONARDO MORO LORENZO ROBUSTI
production
BBM FILM
with:
LUCIA TELORI
NIKOLINA YANCHEVA
DOMENICO PELINI
                  2012 / ITALY / 54’/ HD
                           CONTACT
                           BBM FILM
                               ITALY
                     bbmfilm@gmail.com
******** 
I invite you all to join us at the premiere screening of Goodnight Sofia in Tirana at Tirana Ekspres, this Tuesday, October 30, 2012 at 19:30. For more information check us out on Facebook and Twitter

I would like to thank the director Leonardo Moro for giving us the opportunity to screen the film in Tirana and wish him good luck and future success :).

Also, I would like to thank the staff of Tirana Ekspres for making it happen. Thank you guys!
See you all there!!

No comments: