Pages

Jan 18, 2012

The Usual Suspects & Unfinished Business

The Usual Suspects & Unfinished Business 
(all quotes by Dr. Martin Luther King, Jr.) 

January 16 was Martin Luther King, Jr. day in the USA. Let his legacy of equality, tolerance and action be an inspiration to us here in Albania.

16 Janari ishte dita e Martin Luther King, Jr. ne SHBA. Le te jete trashegimia e tij e barazise, tolerances dhe veprimit nje frymezim per ne ketu ne Shqiperi. 

Let’s Read these passages and Acknowledge their lasting truth.
Le te Lexojme keto fjale dhe te Pranojme te verteten e tyre edhe sot. 

"Injustice anywhere is a threat to justice everywhere."
"Padrejtesia diku eshte nje kercenim per drejtesine kudo." 

“I have the audacity to believe that people everywhere can have three meals a day for their bodies, education and culture for their minds, and dignity, equality and freedom for their spirits. I believe that what self-centered men have torn down, men other-centered can build up.”
“Une kam guximin te besoj se kudo njerezit mund te kene tre vakte ne dite per trupin e tyre, arsim dhe kulture per mendjen e tyre, si dhe dinjitet, barazi dhe liri per shpirtin e tyre. Une besoj se ate qe egoistat kane shkaterruar, altruistat mund ta ndertojne.” 

Let’s Think.
Le te Mendojme

"History will have to record that the greatest tragedy of this period of social transition was not the strident clamor of the bad people, but the appalling silence of the good people."
"Historia do te duhet te regjistroje se tragjedia me e madhe e kesaj periudhe tranzicioni social nuk ishte zhurma acaruese e njerezve te keqinj, por heshtja indinjuese e njerezve te mire."  

Let’s Look Back at this schizophrenic period of transition [1991-2011] and Reflect.
Le te Kthejme koken mbrapa tek kjo periudhe skizofrenike tranzicioni [1991-2011] dhe te Reflektojme

Let’s Ask.
Le te Pyesim.
How did a beautiful idea turn into a nightmare?
Si u kthye nje ide e bukur ne nje ankth?

What happens when the dream of a revolution (as an intervention) quickly becomes a reality?
Cfare ndodh kur endrra e nje revolucioni (si nje nderhyrje) shume shpejt behet realitet?

"The limitation of riots, moral questions aside, is that they cannot win and their participants know it. Hence, rioting is not revolutionary but reactionary because it invites defeat. It involves an emotional catharsis, but it must be followed by a sense of futility."
"Kufizimi i trazirave, pyetjet morale menjane, eshte se ato nuk mund te fitojne dhe pjesemarresit e tyre e dine ate. Prandaj, trazirat nuk jane revolucionare por reaksionare sepse ftojne humbjen. Ato perfshijne nje katarsis emocional por qe duhet te vijohet nga nje ndjenje boshe."  

On this New Year, anticipating January 21st and celebrating 100Years of Independence:
Ne kete Vit te Ri, duke pritur 21 Janarin dhe duke festuar 100 Vite Pavaresi

Let’s Pause.
Le te Pushojme

Let’s Challenge ourselves and the public servants that represent us to not view the country as a geopolitical landscape and a materialistic organization of territory, but as a complex social character that doesn’t shit where it eats.
Le te Sfidojme veten dhe sherbyesit publike qe na perfaqesojne, qe te mos e shohim(n) vendin si nje peisazh gjeopolitik dhe nje organizate materialiste territori, por si nje karakter kompleks shoqeror qe nuk dhjet aty ku ha.

"The function of education is to teach one to think intensively and to think critically. Intelligence plus character - that is the goal of true education."
"Funksioni i arsimit eshte ta mesoje njeriun te mendoje intensivisht and ne menyre kritike. Inteligjence plus karakter – ky eshte qellimi i nje edukimi te vertete." 

Let’s come together to find and build new directions of a lasting Albanian culture making.
Le te mblidhemi se bashku per te gjetur dhe ndertuardrejtime te reja ne formimin e nje kulture te qendrueshme shqiptare. 

"Almost always, the creative dedicated minority has made the world better."
"Pothuajse gjithnje, pakica e dedikuar krijuese e ka bere boten me te mire.

2 comments:

Unknown said...

Une nuk pres "pakicen krijuese" me duart kryq qe te me bjere nga qielli si "dhurate"...por behem pjese e saj dhe kerkoj ndihmen e saj per te vene ne pune mekanizmin qe thjesht diku ka ngecur!

Unknown said...
This comment has been removed by the author.