Pages

Feb 27, 2013

A Million Times | A Kinetic Installation

Një Milion Herë është instalimi i ri i studios Suedeze Humans Since 1982
" Ai përbëhet nga 288 orë analoge të programuara nga një iPad për të krijuar një seri motivesh vizuale në lëvizje, faqen e një ore dixhitale dhe mbishkrime. Projekti është komisionuar nga dezaijneri dhe shitësi artit Victor Hunt, që thotë: "I mbyllur në funksionalitetin e tij për të treguar kohën, (që është) karakteri tipik i një ore analoge – me dy krahët në lëvizje të vazhdueshme rreth qendrës – zbulon cilësitë e fshehura figurative pa mohuar qëllimin primar." 

A Million Times is the new installation from the Swedish studio Humans Since 1982
" It uses 288 analogue clocks programmed via an iPad to create a series of swooping, swirling visual patterns, a digital clock face and lettering. It was commissioned by the design and art dealer Victor Hunt, who said: "Locked in its functionality to show the time, the natural character inherent to an analogue clock – with its two arms constantly dancing in slow motion around the center – unveils hidden figurative qualities without denying its primary purpose." via
*****************************************************************************

No comments: