Pages

Jun 27, 2013

Featured Artist | Elizabeth Claffey @MIZA

MIZA invites 
American artist Elizabeth M. Claffey 
with her exhibit "UNIforms" 
grand opening on July 1, 2013 @ 8 pm 

***
MIZA fton 
artisten Amerikane Elizabeth M. Claffey 
me ekspozitën e saj "UNIforma" 
inagurimi më 1 korrik 2013 ora 20:00 Elizabeth M. Claffey's "Hospital Gowns" and "The Waiting" both investigate the often cold and stilted experience individuals have within the health system. The medical apparatus, its hardware, architecture, and personnel, are largely focused on efficiency, economy, and hygiene, rather than humanity and nurturing. Because the human body is both the subject and the object of this system, the patient experiences a rift between the psychological and physical self, leading to feelings of anxiety and alienation. Through image, form, and medium, Claffey's work articulates the complex relationship between the individual and their own physical self within this context.

"Hospital Gowns" consists of photographic images of anonymous individuals of both sexes with diverse body types printed on hospital gowns. The breadth of individuals represented in this series suggests that exposure to the medical system is a leveling experience, detached from issues of sex and race. By virtue of the photographic transfer process employed, the images of the bodies appear blurred and fragmentary. This result, coupled with the absence of a face or head, suggest that a weakened or degraded facsimile is all that remains of a former self. The hospital gown, with its apparent starchiness, transparency, and general feeling of cheapness, makes an appropriate substrate for these images, not only because the physical object immediately references a medical environment, but also because its characteristics conjure associations of vulnerability, impermanence, and the transitory. Furthermore, the method of display in which the gowns are suspended by a thin line emphasizes the experience of these human figures as apparition rather than concrete. This suggests a reduction of the patient from physical reality to abstract concept.


"The Waiting" is a video that pictures the artist clad in a hospital gown, seated uncomfortably in an austere, presumably medical, environment waiting for the doctor to arrive. The visual austerity of the composition, the figure's suspension in the center of the frame and distance from the camera, and the excruciating length of time and physical discomfort, all lead to feelings of alienation, control, and vulnerability.

Artist & CuratorRyan Mandell
*****
Uniformat e Spitalit” dhe “Pritja” të artistes Elizabeth M. Claffey të dyja hetojnë eksperiencën shpesh herë të ftohtë dhe te ngurtë qe individët përjetojnë brenda sistemit mjekësor. Aparati mjekësor, pajisjet e tij, arkitektura, dhe personeli janë të fokusuar kryesisht kundrejt efikasitetit, kursimit, dhe higjienës, në vënd të humanizmit dhe të përkujdesjes. Duke qenë se trupi njerëzor është njëkohësiht subjekti dhe objekti i këtij sistemi, pacienti përjeton një përçarje midis gjendjes psikologjike dhe fizike te vehtes, ç’ka shpie në ndenja ankthi dhe tjetërsimi. Nëpërmjet imazhit, formës, dhe mediumit, puna e Claffey-t artikulon marrëdhënien komplekse midis individit dhe vehtes së tij fizike brenda këtij konteksti.

Uniformat e Spitalit” përbëhet nga imazhe fotografike të individëve anonim të të dy gjinive me pjesë të ndryshme trupi të printuara në grykëse spitali. Larmia e individëve te përfaqësuar në këtë seri sugjeron që ekspozimi ndaj sistemit mjekësor është një eksperiencë njësuese, e shkëputur nga çështjet gjinore dhe racore. Falë procesit të tranferimit fotografik të ushturar në punim, imazhet e trupave shfaqen si të paqartë dhe të fragmentizuara. Ky rezultat, i çiftëzuar me mungesën e një koke apo të një fytyre, sugjeron se një faksimile e degraduar ose e dobësuar është gjithë çka mbetet nga vetja e mëparshme. Uniformat e Spitalit, me formalitetin e tyre te dukshme, transparencën, dhe pamjen e tyre të lirë, përbën substrate të denja për këto imazhe, jo vetëm sepse objekti fizik menjëherë i bën referencë një mjedisi spitalor, por edhe sepse karakteristikat e tij ngjallin ndjenjën e lëndueshmërisë, te përkoheshmërisë, dhe kalimtares. Për më tepër, metoda e paraqitjes nëpërmjet së cilës uniformat varen nga një tel i thjeshtë thekson eksperiencën e këtyre qënieve njerëzore si fantazma dhe jo konkrete. Kjo sugjeron reduktimin e pacientit nga realiteti fizik në një koncept abstrakt.

Prijta” është një video që pasqyron artisten të veshur me një këmishë spitalore, ulur sikletshëm në një ambient të sertë, me sa duket mjekësor, duke pritur që mjeku të vijë. Rreptësia pamore e kompozimit, pezullimi i e figurës në qendër të kornizës dhe distancës nga kamera, dhe gjatësia torturuese kohore dhe parehatia fizike, të gjitha shpien në ndjenja tjetërsimi, kontrolli, dhe dobësie.
Artist & KuratorRyan Mandell

via
************************************************************No comments: