Pages

Aug 12, 2012

Featured Film | Design Trilogy

Dokumentari i parë i regjisorit Gary HustwitHelvetica sheh botën e tipografisë dhe dizajnit grafik, dhe ndikimin e tyre në jetën tonë vizuale.

Pasi e shfaqi në vitin 2007, ai po mendohej për një film të dytë, Objectified, në focus të së cilit do ishte dizajni industrial dhe ai i produkteve, si dhe marrëdhëniet tona me objektet e prodhuara që na rrethojnë. Duke punuar për realizimin e tij, regjizori vendosi ti mendonte filmat si "dizajn trilogji" që të shqyrtonte mënyrat si dizajni ndikon në jetën tonë.

Urbanized e përfundon trilogjinë. Është një dokumentar mbi projektimin e qyteteve, që sheh çështjet dhe strategjitë prapa dizajnit urban dhe përmban disa prej arkitektëve, planifikuesve, politikanëve, ndërtuesve, dhe filozofëve më të rëndësishëm në botë. Më shumë se gjysma e popullsisë në botë jeton në zona urbane, dhe do arrijë 75% në 2050. Por, ndërsa disa qytete janë duke përjetuar rritje eksplozive, të tjerë po zbrazen. Sfidat për balancimin e strehimit, lëvizshmërisë, hapësirës publike, angazhimit qytetar, zhvillimit ekonomik dhe veprimtarinë mjedisore po bëhen shumë shpejt shqetësime universale. Ende pjesa më e madhe e dialogut për këto çështje është shkëputur nga sfera publike.

Kujt i lejohet t'i japi formë qyteteve tona, dhe si e bëjnë atë?

Ndryshe nga shumë fusha të tjera të dizajnit, qytetet nuk krijohen nga ndonjë specialist ose një ekspert i vetëm. Ndryshimi urban ka shumë kontribues që përfshin dhe qytetarët e zakonshëm të cilët mund të kenë një ndikim të madh në përmirësimin e qyteteve ku jetojnë. Duke eksploruar një gamë të larmishme projektesh planifikimi urban në mbarë botën, Urbanized harton një diskutim global mbi të ardhmen e qyteteve.
Helvetica

Objectified

Urbanized


The first documentary of director Gary Hustwit, Helvetica, looks at the worlds of typography and graphic design, and their impact on our visual environment. 

After it was released in 2007, he had the idea for a second film, Objectified, which focuses on industrial design and product design, and our relationship with the manufactured objects that surround us. While working on it, he thought about the films as a "design trilogy" that examine how design affects our lives. 

Urbanized was the last one. It is a feature-length documentary about the design of cities, which looks at the issues and strategies behind urban design and features some of the world’s foremost architects, planners, policymakers, builders, and thinkers. Over half the world’s population now lives in an urban area, and 75% will call a city home by 2050. But while some cities are experiencing explosive growth, others are shrinking. The challenges of balancing housing, mobility, public space, civic engagement, economic development, and environmental policy are fast becoming universal concerns. Yet much of the dialogue on these issues is disconnected from the public domain.

Who is allowed to shape our cities, and how do they do it? 
Unlike many other fields of design, cities aren’t created by any one specialist or expert. There are many contributors to urban change, including ordinary citizens who can have a great impact improving the cities in which they live. By exploring a diverse range of urban design projects around the world, Urbanized frames a global discussion on the future of cities. 


****************************************************************************

No comments: