Pages

Nov 19, 2012

Biblio-Mat | A Vending Machine for Used Books

Panairi i librit është një event i rëndësishëm ku libra të rinj ekspozohen jo vetëm për komunitetin letrar por edhe për publikun e gjerë. Promovon edukimin nëpërmjet leximit. Shpalos imagjinatën e femijëve ndërsa i formon karakterin. Pasuron kapacitetin tonë kulturor dhe social. Si dhe ka potencialin të na informojë për një cilësi më të mirë jetese.
Tani që Panairi i Librit në Tiranë ka përfunduar, dua t'ju paraqesë të gjithë entuziastëve letrarë një tjetër mënyrë për të vazhduar leximin. Ky projekt krijues vjen nga një dyqan librash të përdorur në Toronto.
Biblio-Mat është një automat librash, mbi 112 milionë tituj në fakt. Vetëm se nuk e dini ç'libër keni blerë. Kur fusni monedhat, makina fillon punën me gumëzhitje dhe dridhje. Ky proçes përfundon me një zile (pak a shumë si ato të telefonave të vjetër), që rrit suspensën për të parë se ç'libër del.
Surpriza është një mënyrë e këndshme për të argëtuar klientët dhe për ti nxitur ata të lexojnë subjekte të reja.
Ky projekt i bashkohet një sërë mënyrash të tjera krijuese që nxisin leximin publik. (këtu, këtu)Book fairs are important events where new books can be showcased to the literary community as well as general public. It promotes learning through reading. It enfolds kids imagination while building their character. It enriches our cultural and social capacity. It has the potential to inform us of a better quality of life.

Now that Tirana Book Fair has ended, I'd like to introduce to all of you book enthusiasts another way to continue reading. This creative project comes from a Toronto used-books store.
Biblio-Mat is a random book dispenser with over 112 million titles. Only you won't know what you'll get until it's out. When a customer puts coins into it, the Biblio-Mat dramatically whirrs and vibrates as the machine is set in motion. The ring of an old telephone bell enhances the thrill when the customer’s mystery book is delivered with a satisfying clunk into the receptacle below.
The surprise is a great way to entertain customers and encourage reading new subjects.

This project joins a series of other creative ways that promote public reading. (here, here)

via npr


No comments: