Pages

Nov 21, 2012

Open Invitation | viEUpoint

viEUpoint është një projekt që ofron një mundësi unike për të rinjtë nga pesë vende të Ballkanit (Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Kosova, Maqedonia) për të shkruar Case Studies me një fokus të qartë në vlerësimin e performancës së BE-s dhe të japin kritikë konstruktive lidhur me këtë performancë në vendin e tyre apo në te gjithë Ballkanin.

Afati i dorëzimit është 31 Dhjetor 2012.
Rezultatet e konkursit do të shpallen në fund të Janarit 2013

viEUpoint is a project that offers a unique opportunity to young people from five Balkan countries (Albania, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Kosovo, Macedonia) to write Case Studies with a clear focus on assessing the EU performance and providing constructive criticism regarding this performance in their country or in the Balkans as a whole.

Deadline Submission is December 31, 2012.
The results of the competition will be announced at the end of January 2013.
*******************************************************
via viEUpoint

No comments: