Pages

Nov 4, 2012

Featured Film | We Are Legion: The Story of the Hacktivists

**Creative Sunday Series

A newly released documentary that tells the story of hacktivists.  
A must see film. 
Check your local listings for showtimes.
Në vitet e fundit, komuniteti radikal në internet i njohur si Anonymous (Anonim) është lidhur me sulmet dhe "raids" të qindra objektivave.
Pra, kush është Anonymous?

" Ata janë qenë quajtur kriminelë, "hackers në steroid" madje dhe terroristë. Por shumica e atyre që identifikohen si Anonymous nuk e thyejnë ligjin. Ata e shohin veten e tyre si aktivistë dhe mbrojtës të fjalës së lirë, dhe kanë si tendencë të rriten akoma më fuqishëm kur shohin një kërcënim të lirisë së internetit apo privatësisë personale. Nëse jeni njerëz të thjeshtë apo individë publik, ju jetoni në një ambient elektronik që ka shpërthyer me ndërhyrje kryesisht të pakontrolluar dhe mbikqyrës. Po ndiqeni sistemi informues i qeverisë, ndërsa korporatat reklamuese janë në kërkim për të blerë të dhënat tuaja personale për qindarka. Në këtë tablo, ekzistenca e kulturës kolektive në internet e quajtur Anonymous kërkon anonimitet.

Duke përdorur mjetet e përçarjes dhe ekspozimit, ata janë bërë dhe fytyra e mospajtimit për një shumëllojshmëri të drejtave të njeriut dhe grupeve të lirisë së informacionit rreth e rrotull globit. Ata janë një ushtri e zhurmshme por kryesisht e maskuar specialistesh kompjuterash, hackers, mistrecash dhe qytetarësh të indinjuar që padashur kanë ripërcaktuar mosbindjen civile për epokën dixhitale, dhe e kanë gjetur veten në mes të një prej betejave më të rëndësishme të kohës sonë.
NE JEMI LEGJION: Historia e Hacktivistëve na sjell brenda kulturës komplekse dhe historisë së Anonymous. Filmi ndjek evolucionin kolektiv marramëndës të grupit nga çapkënëria për qejf tek evolucioni i një lëvizje të plotë globale, e pajisur me armë të reja të mosbindjes civile për një botë online." (via WAL)
Mund ti gjeni në Facebook dhe Twitter.


In recent years, the radical online community known as Anonymous has been associated with attacks or “raids” on hundreds of targets.
So who is Anonymous?
" They’ve been called criminals, “hackers on steroids” and even terrorists. But the vast majority of those who identify as Anonymous don’t break the law. They see themselves as activists and protectors of free speech, and tend to rise up most powerfully when they perceive a threat to internet freedom or personal privacy. Whether you are a soccer mom or a member of Congress, you live in an electronic landscape that has exploded with largely unchecked intrusion and surveillance. You are tracked by government databases while corporate advertisers are looking to buy your personal data for pennies. In this landscape, the existence of the collective internet culture called Anonymous makes the case for anonymity.
Using tools of disruption and spectacle, they have also become the face of dissent for a variety of human rights and information freedom groups around the globe. They are a legion of loud but largely masked geeks, hackers, pranksters and outraged citizens who have unwittingly redefined civil disobedience for the digital age, and found themselves in the middle of one of the most important battles of our time.
WE ARE LEGION: The Story of the Hacktivists, takes us inside the complex culture and history of Anonymous. It traces the collective’s breathtaking evolution from merry pranksters to a full-blown, global movement, one armed with new weapons of civil disobedience for an online world." (via WAL)
You can find them on Facebook and Twitter.

***********************************************************************

No comments: