Pages

Jun 29, 2012

FTESE / INVITO

Kam nderin dhe kenaqesine t'ju ftoj ne te parin 
te zones turistike bregdetare.  
Vuno - Himare
Te djelen ne 1 korrik 
do te nisemi nga Vunoi drejt Himares 
ne oren 6:00 te mengjesit.
Ju presim!


Ho l'immenso piacere di invitarVi al primo 
nella zona turistica della riviera albanese 
Vuno - Himare 
Domenica 1 Luglio 
Si parte da Vuno in direzione di Himara 
alle ore 6:00 di mattina
Vi aspettiamo numerosi!

"PER UNA VITA SICURA SU STRADE PULITE". 

Iniciativa u mbeshtet nga "AGNA GROUP"

Jun 27, 2012

Takimet Muzikore Të Dy Botëve | Argjiro Festival

 "TAKIMET MUZIKORE TË DY BOTËVE"
T'u japim jetë monumenteve...
Tashmë u bënë gjashtë vjet që  ARGJIRO-ja organizon në kalanë e Gjirokastrës, Festivalin Ndërkombëtar “Takimet Muzikore Të Dy Botëve”. Ky Festival është një projekt unik në Shqipëri sepse përqëndrohet tek ndërthurja e muzikës klasike me atë tradicionale, si dhe trashëgiminë fizike shqiptare, kalanë e Gjirokastrës dhe atë shpirtërore, siç është muzika polifonike shqiptare, me muzikën klasike. Të ndërthurësh të dy botët në një, të gërshetosh traditën dhe identitetin me klasiken dhe modernen, ndërsa mbetesh besnik ndaj identitetit tënd, do të thotë të kthehesh nga e ardhmja dhe jo nga e kaluara.
Ajo që mua më duket thelbësore, është se “Takimet Muzikore Të Dy Botëve” mbartin identitetin tonë dhe u japin jetë monumenteve, por dhe shpirtit tonë, duke nxjerrë në pah jo vetëm vlerat tona kombëtare, po dhe vlerat e kombeve të tjera. Kalaja e Argjiros, është shndërruar një vendtakim, aty ne takojmë të tjerët, aty tradita takon ekselencën, aty vlerat tona takohen me vlerat e tjera,  aty shkëmbehen eksperiencat, për të krijuar në këtë mënyrë një sinergji vlerash për të cilën vendi ynë ka shumë nevojë.

Në një moment kur mendimet dhe shpresat tona lëkunden, kultura jonë është mbështetja më e mirë për të ndërtuar së bashku rrugët e një zhvillimi të ekuilibruar dhe të një qytetërimi të qëndrueshëm. Në periudha krize dhe çorientimi vlerash, çdo komb ka nevojë për një orientim ndaj vlerave të vërteta sepse në fund, njeriu gjithmonë ka nevojë të rikthehet tek identiteti i vet, gjë që s’është aspak një fakt nostalgjik, por mënyra më e mençur për të ripërtërirë forcat dhe për të ecur i sigurt drejt një të ardhmeje të suksesshme dhe drejt një marrëdhënieje të qytetëruar me veten dhe me të tjerët. Madje, pikërisht kjo është shenja më e mirë dalluese e kulturave të mëdha, e qytetërimeve të mirëfillta, të cilat kanë çfarë t’i komunikojnë njerëzimit në çdo kohë dhe ne besojmë se kultura shqiptare është pa asnjë dyshim e tillë.

Këtë vit kalaja do të marrë jetë sërisht nga zërat e mahnitshëm të polifonisë sonë me grupin Ergjëria nga Gjirokastra dhe Zërin e Bilbilit nga Saranda,  të ndërthurura këto çdo natë me  tingujt e muzikës klasike, që nga ajo baroke tek  kontemporania që do të sillen me mjeshtëri nga artistët francezë të grupit Des Equilibres, nga trio italiane Concordia Sonorum, si dhe nga orkestra simfonike kanadeze West Coast Symphony Orchestra nën drejtimin e dirigjentit Bujar Llapaj
Stafi organizues i Festivalit, ashtu si ka dhënë prova dhe në edicionet e para të suksesshme, jep të gjitha garancitë për një organizim profesional dhe me prurje cilësore muzikore të artistëve pjesëmarrës.
Ilda Mara, Presidente


poster by diagstudio

Jun 24, 2012

È proibito- Pablo Neruda

È proibito
piangere senza imparare,

svegliarti la mattina senza sapere che fare

avere paura dei tuoi ricordi.È proibito non sorridere ai problemi,
non lottare per quello in cui credi

e desistere, per paura.

Non cercare di trasformare i tuoi sogni in realta'.È proibito non dimostrare il tuo amore,
fare pagare agli altri i tuoi malumori.

È proibito abbandonare i tuoi amici,

non cercare di comprendere coloro che ti stanno accanto

e chiamarli solo quando ne hai bisogno.


È proibito non essere te stesso davanti alla gente,
fingere davanti alle persone che non ti interessano,

essere gentile solo con chi si ricorda di te,

dimenticare tutti coloro che ti amano.È proibito non fare le cose per te stesso,
avere paura della vita e dei suoi compromessi,

non vivere ogni giorno come se fosse il tuo ultimo respiro.È proibito sentire la mancanza di qualcuno senza gioire,
dimenticare i suoi occhi e le sue risate

solo perche' le vostre strade hanno smesso di abbracciarsi.

Dimenticare il passato e farlo scontare al presente.È proibito non cercare di comprendere le persone,
pensare che le loro vite valgono meno della tua,

non credere che ciascuno tiene il proprio cammino

nelle proprie mani.È proibito non creare la tua storia,
non avere neanche un momento per la gente che ha bisogno di te,

non comprendere che cio' che la vita ti dona,

allo stesso modo te lo puo' togliere.È proibito non cercare la tua felicita',
non vivere la tua vita pensando positivo,

non pensare che possiamo solo migliorare,

non sentire che, senza di te,

questo mondo non sarebbe lo stesso.
non sentire che, senza di te, questo mondo non sarebbe lo stesso.....Jun 23, 2012

Happy 1st Anniversary PERFACTs BLOG!!

PERFACTs Blog është iniciativa e parë e marrë nga PERFACT.

Ky vit ka qënë shumë i rëndesishëm dhe tepër experimental për PERFACT, prandaj në rradhë të parë dua t’ju falenderoj për ndihmën dhe mbështetjen që i keni dhënë blogut me pjesëmarrjen, opinionet dhe kuriozitetin tuaj.

Kur kjo iniciativë filloi në qershor të 2011, me të vërtetë nuk kishim asnjë ide çfarë të prisnim dhe jemi munduar ti shkruajmë postet me një mendje të hapur dhe temat ti mbajmë sa më interesante për të patur nje lexim të vazhdueshëm dhe një dialog sa më konstruktiv.

Kjo eksperiencë njëvjeçare ka patur emocione, aventura dhe mësime duke përfshire “the good, the bad and the ugly.” 


Së shpejti do të shihni disa ndryshime në blog që shpresoj se do t’ju pelqejnë. Qëllimi i përgjithshëm vazhdon të jetë qasja dhe vizibiliteti i talenteve lokale në një kontekst global, por disa nga temat e diskutimeve do të fokusohen më shumë në aktet statike përformuese të krijimtarisë artistike (të cdo lloji) dhe rolin e tyre në pjesëmarrjen dhe ndryshimin publik.

Dy prej temave më të njohura do të vazhdojnë të kapin thelbin e blogut duke prezantuar talente krijues që jetojnë në Shqipëri dhe jashtë saj dhe duke i inkurajuar audiencat ta shohin vendin si një 'eksperiment kreativ' për të sfiduar dhe ndryshuar status quo-në e tij.

1. Featured Artist paraqet artistët brenda dhe jashtë vendit, talenti dhe puna e 
të cilëve rrit praninë e kulturës shqiptare në skenën ndërkombëtare.

2. Gentle Manifesto shpreh konfuzionin, lodhjen, frustrimin dhe shpresat tona për të përmirësuar jetën publike në nivelin lokal. 


Duke parë si shprehen këta talente të rinj nëpërmjet artit; se si e konceptojne ata çfarë ndodh në atë cep të botës ku jetojnë, atëherë mund ta kemi më të lehtë të nxisim një ndryshim në kulturë. Ky dialog i dyanshëm krijon një platformë ku pjesëmarrja e [multi]identiteve jo vetëm që ekspozohet, por dhe realizohet. Edhe pse shumica e njerëzve e kuptojnë pasurinë kulturore dhe artistike si një luks apo humbje kohe, ajo është e domosdoshme në konceptimin e jetës në qytet. Na jep kapacitetin e duhur të kuptojmë rolin e një vendi të suksesshëm për një jetë më me vlerë. Pjesëmarrja e 'spektatorëve' dhe 'artistëve' mundëson transformimin e konflikteve politike në akte civile si dhe përmirësim në sinergjinë me shtetin.

Kjo marrëdhënie është gjithpërfshirëse, me ndërprerje, e rastit, apo dhe e brishtë. Prandaj dhe blogu dëshiron ti japë një zë të vrullshëm çështjeve dhe problemeve lokale duke i lidhur ato me diskursin internacional; të pranojmë faktin se jemi pjesë e një grupi dhe bisede më të gjërë globale. Vetëm kështu mund ti sfidojmë, ndryshojmë, transformojmë apo zgjidhim frustrimet tona.

PERFACTs Blog kërkon të aktivizojë dhe paraqesë forma të reja bashkëpunimi, shprehje dhe transformimi publik nëpermjet ndërhyrjeve taktike në performancen kulturore, hapësinore dhe ideologjike, për të zgjeruar pjesëmarrjen sociale dhe angazhimin drejt strategjive afatgjate për ndryshim.

Temat në fokus do të jenë: artet, jeta urbane, arkitektura, design, kultura, ideologjia, media, teknologjitë e reja, mjedisi dhe trashëgimia - fusha në qendër të së cilave është pjesëmarrja, qasja dhe ndërhyrja artistike për të mirën publike.

Blogu dëshiron të jetë multidisiplinar dhe multidimensional, prandaj të gjithë ju që jeni të interesuar dhe keni materiale për të vënë në blog, qoftë ato opinione, projekte, foto ose video të punës tuaj artistike, personale, apo të frymezuara diku, mos hezitoni të më kontaktoni; sikur vetëm per tu informuar dhe frymëzuar nga gjëra të reja që po ndodhin në vend apo jashtë
Faleminderit për zërin që i jepni këtij blogu duke e bërë "Partner në Krijim”.

Po ju lë me këtë video dhe na ndiqni ditët që vijojnë për më tepër updates. 
PERFACTs Blog është në Facebook, prandaj mos harroni ti bëni LIKE & SHARE

HAVE A GREAT WEEKEND!!!
PERFACTs Blog is the first initiative launched by PERFACT.

This year has been very important and quite experimental for PERFACT, so first I’d like to thank you all for the help and support given to the blog with your participation, opinions and curiosity.

When this initiative began last June, we really had no idea what to expect and we have tried to write posts with an open mind, and keep their subjects interesting in order to maintain continuous readership and a constructive dialogue.

This year-long experience has been full of emotions, adventures and lessons including “the good, the bad and the ugly.”  
 

Soon you will see some changes to the blog that I hope you’ll enjoy. The overall goal continues to be the access and visibility of Albanian talent in a global context, but some of the discussion topics will focus more on the static performative acts of artistic creativity (of any kind) and their role in public participation and change.

Two of the most popular topics will continue to capture the essence of the blog by featuring creative talents living in Albania and abroad while encouraging audiences to view the country as a 'creative experiment' in order to challenge and change its status-quo.

1. Featured Artist presents artists at home and abroad, whose talent and work increase the presence of Albanian culture on the international scene.

2. Gentle Manifesto voices the fatigue, confusion, frustration and our expectations to improve public life on a local level.

By looking at how local talents express themselves through art, how they creatively conceptualize whatever happens in their little corner of the world, then it is easier to promote a change in culture. Such mutual dialog creates a platform where the participation of [multi]identities is not only displayed but achieved. Even though most people consider cultural and artistic property a luxury or a waste of time, it remains essential in visioning life in a city. It gives us the capacity to understand the role of a successful place for a valuable life. The participation of ‘spectators’ and artists’ enables the transformation of political conflicts into civic acts and improves the synergy with the state.

This relationship is comprehensive, intermittent, occasional, and even fragile. Hence, the blog wants to give a prompt voice to local issues and problems by connecting them to the international discourse; to acknowledge the fact that we are part of a bigger crowd and discussion. It is the only way to challenge, change, convert or resolve our frustrations.

PERFACTs Blog seeks to activate and provide new forms of collaboration, expression and public transformation through tactical interventions in cultural, spatial and ideological performativity, in order to expand social participation and commitment toward long-term strategies for change.

The topics in focus will be: arts, cities, architecture, design, culture, ideology, media, technology, mobility, environment and heritage – areas that center on creative participation, access and intervention for the public good.

The Blog wants to be multidisciplinary and multidimensional, so if you are interested in being heard, seen and read , then share your creative, personal or inspirational work, be it an opinion, project, photos or videos, do not hesitate to contact me, even if only to be informed and inspired by new things happening at home or abroad.

Thanks for giving voice to the blog by making it a “Partner in Creativity.

Stay tuned, more updates coming up next week. You can find us on Facebook so don’t forget to 
LIKE & SHARE

Jun 20, 2012

Monument ne Rrezik | Kalaja e Tepelenes

FORUMI I TRASHEGIMISE:


Kalaja e Tepelenës në rrezik, muret drejt shembjes


Shfaqen dy pllakatat e rralla të Mesjetës, hedhin dritë mbi Ali Pashë Tepelenën dhe luftën turko-veneciane. 

nga Eri Baco | Gazeta Shqiptare, e shtune 2 Qershor 20120

Kalaja e Tepelenës është drejt shkatërrimit të pakthyeshëm! Mesazhi SOS përgjendjen e mjerueshme në të cilën ndodhet objekti, është dhënë dje nga anëtarët e Forumit për Mbrojtjen e Trashëgimisë. Në një tryezë të mbajtur në këtë qytet, Artan Lame, Artan Shkreli, Auron Tare dhe kryetari i bashkisë Tërmet Peci, janë shprehur se muret e kësaj trashëgimie me rëndësi për historinë e Shqipërisë, janë drejt shembjes. Specialistët e trashëgiminë, urbanistë, arkitektë, përfaqësues të njohur të shoqërisë civile në Shqipëri nën moton "Tepelena në rrezik" i kanë bërë me dije shqetësimet në të parin takim publik të këtij lloji mbi nevojat e menjëhershme të trashëgimisë kulturore në këtë zonë. Në bashkëpunim e bashkinë e Tepelenës të pranishmit
u janë referuar problematikave aktuale të trashëgimisë, të cilat po degradojnë me një ritëm të lartë. Takimi i mbajtur në hyrje të kalasë së Ali Pashë Tepelenës, pat për qëllim sensibilizimin e opinionit dhe politikës për ruajtjen e vlerave historike dhe mbrojtjen e monumenteve që mbart ky i fundit.

MESAZHI SOS

Kryetari i bashkisë Tërmet Peçi ka konkretizuar disa prej hapave mbi rikthimin e traditave, duke nisur me pastrimin e mbetjeve urbane, të cilat vetëm një vit më parë kishin rrethuar këtë objekt të rëndësishëm në llojin e vet. Nga ana tjetër, ai u ka bërë thirrje përfaqësuesve të shoqërisë civile të jenë pjesë e mbrojtjes dhe
investimeve në këtë zonë. "Qyteti i Tepelenës numëron zona monument kulture, të cilat po degradojnë. Kalaja, një objekt me rëndësi të veçantë është drejt rrënimit, muret janë gati në të shembur e në kushte të tilla apeli për ndihmë është edhe më i gjerë", tha ai. Përfaqësuesi i Forumit për Mbrojtjen e Trashëgimisë
Artan Lame, në fjalën e tij, e vuri theksin tek problematika e trashëgimisë në këtë qytet. "Tryeza e sotme, ka për qëllim pikërisht nismat e mëtejshme të shpëtimit të këtyre objekteve që përfaqësojnë historinë shqiptare. Tepelena është lënë në harresë nga Qeveria duke humbur nga viti në vit objekte me shumë vlera. Ne erdhëm në një nga ambientet e fundme të mbetura të mbuluara të kalasë për ta parë situatën nga brenda, e për të vënë gishtin mbi plagë", -tha ai. Lame i bëri thirrje shtetit shqiptar, politikës, institucioneve dhe donatorëve t'iu përgjigjen nevojave të qytetit për të shpëtuar atë çka ka mbetur nga kjo kështjellë, pasi ajo ka vlera të jashtëzakonshme historike të kombit.

Nga ana tjetër, arkitekti i njohur Artan Shkreli ka vënë theksin tek ato që duhet të jenë projekte konkrete në
ndihmë të shpëtimit të objekteve, njëherazi edhe të vënies në funksion të turizmit e përmirësimit të jetës së banorëve. "Ajo çka duhet të jetë primare është pikërisht fillimi i regjistrimit të objekteve aktuale monument
kulture e historike, investim për emergjencat e këtyre objekteve e më pas përmirësimi i imazhit, duke nisur
më pjesën e jashtme të kalasë në mënyrë që të thithen sa më shumë vizitorë".
Studiuesi Auron Tare, një prej nismëtarëve të tryezës dhe mbrojtës i monumenteve është shprehur se Kalaja e Tepelenës, e rrënuar nga banesat dhe mbetjet duhet të jetë në vëmendjen e gjithë banorëve. "Axhenda për vizitimin e kalasë duhet të aktivizojë jo vetëm historianë e studiues, por në radhë të parë vetë banorët për të mirëmbajtur atë", tha ai, pa harruar të 'dënojë' për moskujdes deputetët e zonës.

ZBULIMI

Veç lajmeve të frikshme, nga Tepelena vjen edhe një lajm i mirë. Në fund të takimit "Tepelena e rrezikuar", për herë të parë janë ekspozuar dy pllakata guri të rralla. Me mbishkrime që datojnë në Mesjetë, ato janë evidentuar nga imami Ardit Hoxhillaku në bashkëpunim me arkeologë shqiptarë dhe të huaj. Sipas studiuesit
Auron Tare, këto pllakata gjendeshin në bodrumin e Muzeut të Tepelenës dhe u përkasin datimeve të ndryshme, por mbartin mbi vete histori të veçanta. Pas zbulimit të tyre rreth një muaj më parë, ato janë dërguar në Qendrën e Studimeve Orientale në Universitetin e Venecias, ku edhe është bërë pastrimi i tyre dhe zbardhja e përmbajtjes së shkrimeve. Profesorët që kanë punuar me deshifrimin e mbishkrimit, janë Giancarlo Macchiarele dhe prof. Mehmete Tutucu. Pllakata e parë daton në vitin 1538 dhe është në osmanisht. Personi që e ka shkruar mendohet të ketë qenë pjesëmarrës në betejën mes Venedikut e Turqisë, zhvilluar në Prevezë. Pala osmane drejtohet nga Hajredin Barabaroza, ndërsa ajo venedikase nga Andrea Doria. Pllakata e dytë, duket të jetë ende më e rëndësishme. "Mendohet se është një gur varri, dedikuar një oficeri të ushtrisë së Ali Pashë Tepelenës, duke sjellë në këtë mënyrë një dokument autentik se kjo ushtri ka qenë e pavarur", - sqaroi Auron Tare. Objektet do të ekspozohen në Muzeun e Tepelenës.

MTKRS

Drejtori i Trashëgimisë kulturore në Ministrinë e Kulturës, Olsi Lafe, tha se është miratuar një projekt prej 4.5 milionë lekësh të reja që do t’i vihen në dispozicion trashëgimisë së Tepelenës. Fondi i dedikuar kalasë, u ka çelur dritën jeshile edhe projekteve të tjera që kanë qëllim mbrojtjen e historisë dhe trashëgimisë.

Jun 19, 2012

Ne 1 KORRIK vrapo nga Vunoi deri ne Himare

Riviera e mrekullueshme e vijes bregdetare shqiptare ka qene dhe eshte ne listen e te preferuarave nga turistet vendas dhe te huaj. 
Pas viteve '90 hov te madh mori plazhi i detit Adriatik me larmine e karakteristikave te kesaj vije bregdetare qe shkon prej Shkodres e deri ne Vlore. 
Afersia me kryeqytetin dhe vendndodhja e portit me te madh detar shqiptar beri qe qyteti i Durresit te ishte i privilegjuari. 
Keshtu turiste por dhe investitore si vendas e te huaj lulezuan ne plazhin e ketij qyteti. Ne te vertete pamja qe kemi sot s'eshte aspak e kendshme pasi peisazhi qe kryesisht ishte i populluar nga "makia" mesdhetare dhe pishat e gjelbra tashme eshte zevendesuar nga ndertesa ngritur bend e pa vend. 
Megjithate rruga automobilistike qe lidh Durresin me Tiranen eshte me e frekuentuara dhe per momentin me e mira ne Shqiperi. 
Pas viteve 2000 nje pjese e mire e turisteve te lodhur nga pamja e njejte e detit dhe e reres, nga mbipopullimi i zonave te Adriatikut si edhe ndotja ambjentale filluan te drejtohen drejt brigjeve te  detit JON. 
Te frenuar nga largesia (per shkak te pasigurise ne rruget automobilistike) dhe nga mungesa e strukturave pritese (hotele, restorante etj) turistet e ketyre zonave ishin te pakte. 
Jo shume vite me pare rruga, qe lidh Vloren me Saranden duke kaluar neper fshatrat e mrekullueshem qe shfaqen ne detin Jon, u rindertua ne kete qe kemi edhe sot! 
Qe prej asaj kohe turistet si vendas dhe te huaj jane shumefishuar duke bere qe keto zona te marrin statusin e me te preferuarave per nga pamja e per te kaluar pushimet verore. 
Rruga automobilistike u zgjerua ne menyre qe kalimi i mjeteve te lehtesohej. 
Filluan dhe vazhdojne investimet (edhe ketu shpesh pa kriter) ne ndertesa pritese si hotele, shtepi pushimi, lokale e restorante. U ndertuan struktura te vecanta per te stimuluar zbavitjen dhe argetimin ne det sikurse dhe diskotekat per pushuesit me te rinj (qe shpesh gjenden ne mes te kritikave per ndotjen akustike). 
Nderkohe qe nuk u moren masa per ndertimet pa leje, mbrojtjen e monumenteve te kultures, mbrojtjen e mjedisit. Asnje zgjidhje lidhur me ndotjen e ajerit dhe ujit, riciklimin e mbeturinave sinjalizimin e rrugeve te rrezikshme etj. 
Probleme ne dukje te vogla qe sa vijne e rendohen sepse nuk merret asnje mase konkrete per parandalim apo per ndonje zgjidhje te mundshme.
Kete vit ne daten 21 Maj 2012 Qafen e Vishes (ndermjet Vunoit dhe Himares) ndodhi nje aksident i rende automobilistik i cili tronditi te gjitha shtresat e popullsise, banoret e Vunoit e te Himares, institucionet shteterore, etj.
Ne nuk deshirojme te trajtojme asnje aspekt politik lidhur me kete çeshtje.
Ne nuk do te kthejme koken mbrapa per te vene gishtin tek fajtoret. 
Ne nuk do te flasim per shkaqet e aksidentit.
Ne te vertete ne nuk duam te kete me tragjedi, prandaj dhe do te vrapojme…sepse duam te jetojme te sigurte ne nje ambjent te paster! 

Ne daten 1 Korrik nga VUNOI deri ne HIMARE do te zhvillojme nje Maratone sensibilizuese me titullin:
"Per nje jete te sigurt ne rruge te pastra". 
Maratona me itinerar Vuno - Himare ka nje gjatesi prej rreth 8 km dhe eshte e pershkueshme ne rreth 40 minuta. Kerkohet nje stervitje mesatare te lehte. 
Nisja do te behet rreth ores 5:00 nga qendra e fshatit Vuno.
Nje ndalese perkujtimore do te mbahet ne uren e Qafes se Vishes per te nderuar ata qe humben jeten ne 21 MAJ 2012. Kush te doje mund te hedhe mbi rrenojat e autobuzit famekeq, lule te fresketa ne kujtim te jeteve qe u ndalen ne ate humnere. Deri ne kete pike jane perreth 4 km dhe kerkohet pjesmarrja e te gjitheve. 
Per pjesen tjeter ndalesa e perfundimtare do te jete ne qendren e Himares.

Duke ju rikujtuar diten e diele ne date 1 KORRIK 2012 ne Vuno ora 05:00 ju ftojme qe te beheni pjese e kesaj levizje sportive e kulturore!


Per info elma: 
elma.mela@gmail.com

Jun 18, 2012

Boa Mistura | Dritë Në Rrugica

Boa Mistura është një grup artistësh urban, formuar në vitin 2001 në Madrid, Spanjë.
Më poshtë mund të shihni filmin mbi projektin e tyre Dritë Në Rrugica.

Për më shumë info mbi këtë ndërhyrje urbane dhe përdorimin e artit si mjet për ndryshimin e vëndeve publike mund të lexoni artikujt në këtë blog këtu, këtu dhe këtu.


Projekti  është kryer në Vila Brasilândia, në São Paulo, gjatë muajit janar 2012. Projekti është pjesë e serisë Crossroads: Ndërhyrjet Pjesëmarrëse të Artit Urban  Boa Mistura-s për të modifikar komunitetet e varfra duke përdorur artin si një mjet për ndryshim dhe frymëzim. Në 4-16 Janar, grupi i artistëve qëndroi në shtëpinë e familjes Gonçalve në Brasilândia, duke patur në këtë mënyrë një kontakt të drejtpërdrejtë me komunitetin. Pas studimeve dhe analizave paraprake, vëndi që ata zgjodhën ishin rrugët e ngushta dhe gjarpëruese që lidhin rrjetin urban, të njohura si vielas apo rrugica. Dialogu me banorët dhe pjesëmarrjen e tyre aktive ka qenë vendimtar për projektin. "BUKURIA", "QËNDRUESHMËRIA", "DASHURIA", "ËMBËLSIA" dhe "KRENARIA" janë koncepte të zgjedhur nga kolektivi për ndërhyrje. Dritë Në Rrugica është bërë i mundur me sponsorizimin e Ambasadës së Spanjës në Brazil në bashkëpunim të Airlines Singapor, Bojrat Montana dhe Qëndra Kulturore Spanjolle në São Paulo.

Jun 17, 2012

Choice / Scelte / Zgjedhje

Vetem 10 minuta per te shpjeguar, ne nje anglishte me se te kuptueshme, "boten" me te gjithe shumellojshmerite e ZGJEDHJEVE.
Mendoj se edhe ne Shqiperi ka ardhur dita e ketij "lluksi".
Realiteti i shoqerise shqiptare ne ditet e sotme (mbi 20 vite Demokraci) eshte si nje supermerkate, nje mapo gjigande e mbushur me artikuj...
C'te zgjedh?
Dua t'i kem te gjitha!
Mund t'i kem te gjitha!
Me duhen te gjitha?!
Ndoshta per fat te mire, disa prej nesh kane vendosur te mos e ndjekin si mode por te kerkojne origjinalitetin personal edhe ne morine e pafund te artikujve.
Te mos krahasohesh me te tjeret por te punosh fort per te qene me i miri per nje aresye! Une mendoj se ky eshte çelesi i suksesit!


Shikim te mbare...


.

*Easy sunday

Jun 16, 2012

Open Invitation | Culture Watch Award Announced


via Balkan Insight

The Balkan Initiative for Cultural Cooperation Exchange and Development, BICCED, funded by the Swiss Cultural Programme in the Western Balkans, is announcing the launch of the first Culture Watch Award.


Journalists from Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia and Serbia are encouraged to submit stories on any issue related to cultural policy and management published between September 1, 2011 and August 31, 2012.

Applications must be received no later than September 30, 2012 through the online application form.

Newspaper, online, television or radio journalists from these countries are expected to submit one serious, investigative and analytical article together with their professional CVs and details of the article’s subsequent impact.

For detailed information on eligibility for the Culture Watch Award, application and the selection procedure, please read the full Guidelines before completing the Application Form, available here.

The total prize money is 3,700 Swiss Franks (CHF) less applicable taxes under the law in Bosnia and Herzegovina; this will be divided among the three winners as follows:

First prize: 2,000 CHF
Second prize: 1,200 CHF
Third prize: 500 CHF

The evaluation board may decide not to award a first prize and instead allocate more second or third prizes depending on the quality of submitted articles.
Over the three years of the BICCED project, more than 30 journalists from Albania, Bosnia, Macedonia, Serbia and Kosovo have obtained new skills in reporting on policy and management in the area of culture in the region.
The Culture Watch Award is the next step in strengthening analytical and investigative approaches to reporting on cultural policy.

Applications will be evaluated by a jury comprised of six experts on cultural policy in the region and one internationally awarded journalist.

The winners will be announced at a ceremony in the second half of November 2012.

All interested candidates can apply through online application form, or ask additional question by sending an email to CWAward@birn.eu.com.Jun 14, 2012

Eliza Dushku's Untitled "Albania" Documentary Project


Një film dokumentar nga Eliza Dushku - ALBANIA.

Kontribuoni @Kickstarter për të mundësuar këtë projekt.

KY PROJEKT DO TË FINANCOHET VETËM NËSE 
TË PAKTËN $60,000 JANË DHURUAR 
DERI TË DIELËN NË 8 KORRIK, ORA 10:13.

HISTORIA: Në shkëlqimin e Mesdheut Verior, kam vizituar atdheun tim për të zbuluar Shqipërinë e vjetër dhe të re. Krahas vëllait tim Nate, fotografit Shqiptaro-Amerikan Fadil Berisha, të dashurit tim Rick Fox, dhe disa shqiptarëve të famshëm, udhëtova nga qyteti i Tiranës drejt plazheve sexy të Rivierës dhe fshatrave të thella në Alpet Shqiptare. Kam përjetuar shumë zakone shqiptare duke ngrënë, kërcyer, eksploruar, blerë, luajtur sporte, etj. Jam njohur me njerëzit, politikën dhe ekonominë e një demokracie të re në një tokë të lashtë, duke e zbuluar Shqipërinë si ajo jeton sot. 
Duke dëshmuar krenarinë e vendit dhe pranimi i çelësit të Korçës - qyteti i origjinës së familjes sime - dhe shtetësinë time shqiptare, u habita kur e kuptova se Shqipëria jeton brenda meje. Jam shumë e ngazëllyer të ndaj këtë me ju dhe me sa më shumë njerëz  të jetë e mundur, kështu që ju lutem përhapni fjalën! Faleminderit! 
Me dashuri,
ElizaSTORY: In the splendour of the Northern Mediterranean, I visited my homeland to discover both the old and the new Albania. Alongside my brother Nate, Albanian-American photographer and my "Cheshire Cat" Fadil Berisha, my boyfriend Rick Fox, and some famous Albanians, I blazed a trail from the capital city Tirana to the sexy beaches of the Albanian Riviera and the rugged villages of the Albanian Alps. I experienced many Albanian customs; eating, dancing, exploring, playing, shopping, sporting, etc. I got to know the people, politics and economics of a young democracy in an ancient land, uncovering Albania as it lives today.
Witnessing the pride of the country and receiving the key to Korce - the city of my family's origin - and my Albanian citizenship, I was amazed to discover how Albania lives in me.I am very excited to share this with you and with as many people as possible, so please spread the word! Faleminderit! (Thank you!)
With Love,Eliza
A documentary project by Eliza Dushku - ALBANIA.

Donate @Kickstarter to make this project happen.

THIS PROJECT WILL ONLY BE FUNDED IF 
AT LEAST $60,000 IS PLEDGED 
BY SUNDAY JUL 8, 4:13AM EDT.Arkitektura Moderne Italiane në Tiranë | Vazhdimësia e një Ideje

15 Qershor 2012Prezantimi i Librit @10:00
                                  Përurimi i Ekspozitës @11:00
                             në Muzeun Historik Kombëtar - Tiranë


Ekspozita do të qëndrojë hapur deri në datën 18 Qershor 2012.


Kopertina e LibritJun 13, 2012

MARATONA "Per nje jete te sigurt ne rruge te pastra"


Ne ju ftojme te merrni pjese ne menyre aktive ne maratonen sportive / sensibilizuese te dates 1 KORRIK 2012 qe mban titullin "Per nje jete te sigurt ne rruge te pastra" dhe do te organizohet ne nje nga zonat me turistike te Shqiperise.  Ne oren 5:00 grupi niset nga fshati VUNO drejt kryeqendres HIMARE duke bere nje ndalese perkujtimore ne Qafe te Vishes. 
Ne bashkepunim me PERfACTs dhe shoqata te interesuara krijojme nje alternative zbavitese, informuese dhe mbi te gjitha sensibilizuese. Ne synimet e kesaj maratone jane perballja me tema aktualisht te gjalla ne shume tryeza si kombetare ashtu edhe nderkombetare, sikurse organizimi i nje evenimenti gjitheperfshires i cili te nxise te rinjte per aktivitete ne ajer te paster.
Aresyet e kesaj levizje sportive jane:
- Mbrojtja dhe siguria ne rruge,
- Ruajtja e ambjentit (UJE, AJER, TOKE),
- Sensibilizimi i rinise aktive,
- Bashkepunimi mes qytetareve dhe strukturave shteterore,
Maratona na pergatit shpirterisht qe te trajtojme tema por edhe fizikisht ne perballimin e nje distance personale. Individualizmi ne vrapim dhe reflektimi personal do te jete i dobishem per te mbajtur konstant fokusin ne temen kryesore: “Per nje jete te sigurte ne rruge te pastra”.
Etapat:
Maratona me itinerar Vuno - Himare ka nje gjatesi prej rreth 8 km dhe eshte e pershkueshme ne rreth 40 minuta. Kerkohet nje stervitje mesatare. 
Nisja do te behet rreth ores 5:00 nga qendra e fshatit Vuno.
Nje ndalese perkujtimore do te jete ne uren e Qafes se Vishes per te nderuar ata qe humben jeten ne 21 MAJ 2012. 
Kush te doje mund te hedhe mbi rrenojat e autobuzit famekeq, lule te fresketa ne kujtim te jeteve qe u ndalen ne ate humnere. Deri ne kete pike jane afro 4 km dhe kerkohet pjesmarrja e te gjitheve. (Maratonistet qe nuk munden te vrapojne mund te pershkojne kete distance me ecje!)
Per pjesen tjeter ndalesa e perfundimtare do te jete ne qendren e Himares.

Duke ju rikujtuar diten e diele ne date 1 KORRIK 2012 ora 05:00 ju ftojme qe te beheni pjese e kesaj levizje sportive e kulturore!


Per info ELMA: 
elma.mela@gmail.com