Pages

Jan 6, 2013

Retro Formats | Objects We [did] Love

**Creative Sunday Series
Jetojmë në një botë dixhitale që na jep të gjitha mediat që mund të dëshirojmë në një klik të mausit, por prapë shumë njerëzve u mungojnë formatet e vjetra fizike. Sfidat që këto retro formate paraqesin në kapjen dhe eksperiencën e medias, vërtet rrisin vlerësimin tonë për zërin apo imazhin, duke e bërë artin që duam pak më intim dhe të vërtetë. 
We live in a digital world that gives us all the media we could possibly dream of at the click of a mouse, yet many people miss the old school physical formats from our past. The challenges these retro formats present to capturing and experiencing media actually enhance our appreciation for the sound or image, making the art we love a bit more intimate, and real. (via PBS)


Also, all retro lovers can check out The Museum of Obsolete Objects.

**************************************************************************


No comments: