Pages

Jan 9, 2013

The Street Corner | The Social Life of Small Urban Spaces

Më poshtë mund të shihni filmin e mprehtë dhe origjinal të William H. Whyte  për hapësirat publike të qyteteve dhe pse disa prej tyre janë të suksesshme, ndërsa të tjerat dështojnë.

Kur u shfaq në vitet '80, ky dokumentar klasik ishte shumë i rëndësishëm për të kuptuar hapësirat publike të qyteteve, nga proçesi i dezajnit dhe planifikimit të tyre deri tek mënyra se si shfrytëzohen nga njerëzit.  
"Duke filluar në Plazën Seagram të New York-ut, një nga zonat publike më të përdorura në qytet, filmi vazhdon të analizojë pse kjo hapësirë frekuentohet kaq shumë dhe si krahasohen oaze të tjera urbane në New York dhe gjetkë me të. Duke u bazuar në vëzhgimin e drejtpërdrejtë të sjelljes së njerëzve, filmi paraqet një tour mjaft angazhues dhe informativ të peisazhit urban dhe sheh se si ai mund të bëhet më mikpritës për ata që jetojnë në të." (dcl)
Në jetën e sotme publike dhe private mjaft të shpejtë të drejtuar nga teknologjia, a i përgjigjemi mjedisit të ndërtuar fizik në të njëjtën mënyrë? A ështe ky film ende relevant? Nxirrni konkluzionet tuaja.

from MAS on Vimeo.

Check out William H. Whyte's witty and original film about the open spaces of cities and why some of them work for people while others do not.

When it came out in the 80's, this classic documentary was very important in understanding public spaces in cities, from what drove the design and planning process to how people actually use them. 
"Beginning at New York's Seagram Plaza, one of the most used open areas in the city, the film proceeds to analyze why this space is so popular and how other urban oases, both in New York and elsewhere, measure up. Based on direct observation of what people actually do, the film present a remarkably engaging and informative tour of the urban landscape and looks at how it can be made more hospitable to those who live in it." (dcl)
In today's fast-paced technology driven  lifestyles public and private, do we still respond to the physical built environment the same way? Is this film still relevant? Draw your own conclusions.

***************************************************************************************

No comments: