Pages

Sep 23, 2012

Video Painting Europe | Video Collages Graffiti

"Sweatshoppe është një bashkëpunim i ri performues multimedia midis Bruno Levy dhe Blake Shaw që ndërthurr muzikën, artin dhe teknologjinë. Duke zhvilluar software për të ndërtuar një performancë krejtësisht të veçantë interaktive, dueti punon drejt krijimit të mënyrave unike për ti lënë mbresa një audience. Nga një përformancë kërcimi të muzikës elektrike që thekson tinguj reaktivë viziv, në ndërtimin e instalacioneve interaktive, apo fabrikimin e teknologjive guerile për të përmirësuar hapësirën publike, dueti përpiqet drejt një elementi qasjeje pop që aq shpesh injorohet në botën teknocentrike të mediave eksperimentale."
"Sweatshoppe is a new multimedia performance collaboration between Bruno Levy and Blake Shaw that works at the intersection of art, music and technology. Developing software to construct a totally unique interactive performance, the duo works towards creating unique ways of affecting an audience. Whether it be as a dance driven electronic music performance that emphasizes sound reactive visuals, building interactive installations, or the fabrication of guerrilla technologies to augment public space, the duo strives towards an element of pop accessibility that is so often ignored in the technocentric world of experimental media."Gjatë këtij viti, duoja ka udhëtuar nëpër qytete evropiane si Berlini, Bristoli, Beogradi, Londra dhe Parisi për të 'ngjitur video kolazhe' në ndërtesa të ndryshme, duke përfshirë edhe Murin e Berlinit. Arti i tyre është pjesë instalacion interaktiv dhe pjesë performancë urbane, një 'grafit i lyer nëpërmjet videos' pa bojë aktuale, që përdor software të veçantë "për të ndjekuar pozicionin e rulit të bojës dhe videoprojekton kudo që grupi zgjedh të lyej."
Për më shumë mbi punën multimedia të Sweatshoppe shkoni këtu.

Earlier this year, the duo traveled to European cities like Berlin, Bristol, Belgrade, London and Paris to 'paste video collages' on different buildings, including The Berlin Wall. Their art is part interactive installation and part urban performance, a 'video painted graffiti' with no actual paint,  that uses specific software to “track the position of paint rollers and projects video wherever the group chooses to paint.” 
For more on Sweatshoppe’s multimedia work go here.

No comments: