Pages

May 23, 2013

Featured Event | Kosovo 2.0 occupies PUBLIC SPACE - magazine launch!


E hënë, 3 Qershor, 2013 // Sheshi Ademi Jashari (ish sheshi i "Bashkim Vllaznimit") 
Monday, 03 June 2013 // Adem Jashari Square (former Brotherhood & Unity Square)
16:00 - 22:00 hr


Me rastin e lansimit të edicionit "Hapësira Publike", do të okupojmë Sheshin Ademi Jashari me një ditë plotë prezantime, performansa, dhe muzikë! Gjatë tërë ditës:
- shfletoni një kopje të edicionit "Hapësira Publike"
- hani drekë te banaku i Kosovo 2.0
- ndëgjo diskutimet tona mbi hapësirën publike, qytetarizmin, dhe artin me folësit Agon Maliqi, Anna de Lellio, Ardian Arifaj, Eliza Hoxha, dhe Lulzim Hoti.
- a ke dëshirë të kërcesh, të këndosh, të recitosh, të përformosh, të bërtas? Na kontakto për të siguruar hapësirën tënde!
- shëtit nëpër tentën “Arkitektura e së Nesërmes, e krijuar në bashkëpunim me Fakultetin e Arkitekturës të Universitetit të Prishtinës, dhe shiqo disa prej projekteve më të guximshme dhe inovative urbane.

Veshi shorcët, merri syzat e diellit, dhe hajde me lujt në shesh me Kosovo 2.0!

Kosovo 2.0 flet per Hapësirë Publike

Seria jonë e prezantimeve do të hulumtojë ndërlidhjet komplekse midis protestës, barazisë, fjalës së lirë, dhe hapësirat në të cilat lëvizim dhe bashkëveprojmë çdo ditë. Ejani në Sheshin Ademi Jashari dhe bashkangjitu bisedës.

18:00 Agon Maliqi - Protest Prishtina. Maliqi do të na tregojë historinë e fundit të lëvizjeve të protestës në Kosovë, me një fokus të vecantë mbi rolin kyq që ka luajtur Universiteti i Prishtinës gjate vitëve të 90'ta.

18:30 Eliza Hoxha - Vendi i gruas. Sa lehtë është të jesh grua në rrugë? Hoxha spjegon pse një qytet i sukseshëm duhet të ketë burra dhe gra si pjesëmarrësë aktiv të tij.

19:00 Ardian Arifaj - Counterpublics, counterpolitics. Arifaj diskuton mundesinë për ndryshime të sjellura nga një hapësirë alternative publike, ajo e medias.

19:30 Anna de Lellio - Përballja me të kaluaren. Monumente nuk komentojnë vetëm mbi të kaluaren, gjithashtu na tregojnë dicka për të ardhmën. de Lellio na spjegon natyrën komplekse të monumenteve të pasluftës.

20:00 Lulzim Hoti - Ura që na ndan. Si bashkohet përsëri një qytet i ndarë? Hoti jep mendimet e tij mbi Mitrovicën, qyteti i famshëm i ndarë i Kosovës.

Më shumë mbi Kosovo 2.0 këtu & këtu.

*****
On the launch of Kosovo 2.0’s Public Space issue, we are occupying Prishtina’s Adem Jashari Square for a day of presentations, performances and music! Visit us throughout the day to: 
- pick up a copy of Kosovo 2.0’s Public Space issue, and grab lunch at our concession stand
- listen to our open air lecture series on public space, citizenship, and art, featuring Agon Maliqi, Anna de Lellio, Ardian Arifaj, Eliza Hoxha, and Lulzim Hoti.
- want to dance, sing, recite, perform, or yell? Get in touch with us to get your own performance space!
- explore our Architecture of Tomorrow Tent, filled with the some of the most innovative and daring projects from the University of Prishtina’s Architecture department

Wear your shorts, bring your sunglasses and come play in the square with Kosovo 2.0!

Kosovo 2.0 Public Space Speaker Series

Our series of talks will explore the complex interrelationships between protest, equality, free speech and the spaces that we move and interact in on a daily basis. Join us outside on Adem Jashari Square and join the conversation.

18:00 Agon Maliqi - Protest Prishtina. Maliqi will take us through the recent history of Kosovo’s protest movements, with a special focus on the key role the University of Prishtina played in the 1990’s.

18:30 Eliza Hoxha - A Woman’s Place. How easy is it to be a woman on the street? Hoxha explains why a welcoming city needs to have both men and women be its active participants.

19:00 Ardian Arifaj - Counterpublics, counterpolitics. Arifaj discusses the seeds of change that are made possible by an alternative public space, that of the media.

19:30 Anna de Lellio - Facing the Past. Monuments not only comment on the past, they tell us something about the future as well. de Lellio takes us through the complexities of post war monuments.

20:00 Lulzim Hoti - A Bridge that Separates. How does a divided city become one again? Hoti offers his views on Mitrovica, Kosovo’s infamous city of North and South.


More about Kosovo 2.0 here & here.

********************************************************

No comments: