Pages

Sep 6, 2011

Lewis Mumford & the City | Quote of the Day


Lewis Mumford - 1963 Documentary
"If the city is able of magnifying all of man's highest feelings, it may magnify also all his most vile and destructive emotions."
"Nëse qyteti është në gjendje të zmadhojë ndjenjat më të larta të njeriut, ai mund të zmadhojë edhe emocionet e tij më të turpshme dhe shkatërruese.""The chief function of the city is to convert power into form, energy into culture, dead matter into the living symbols of art, biological reproduction into social creativity. The city is a fact in nature, like a cave. But it is also a conscious work of art, and it holds within its communal framework many simpler and more personal forms of art. Mind takes form in the city."
"Funksioni kryesor i qytetit është të ktheje pushtetin në formë, energjinë në kulturë, gjerat pa jetë simbole gjalla arti, riprodhimin biologjik krijimtari shoqërore. Qyteti është një fakt në natyrë, si një shpellë. Por ai është gjithashtu një punë e vetëdijshme artistike, që mban brenda kornizës së tij shoqërore shumë formatë thjeshta dhe më personale arti. Mëndja merr formë në qytet."
[*Quotes by Lewis Mumford]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments: