Pages

Feb 27, 2012

Piramida | Ekspozite Kolektive

The exhibit “Piramida” opened Friday, February 24, at Tirana Ekspres (The alternative art space of Tirana). It showcased the final projects of a month long research project in Tirana by artists from the Netherlands, Albania, Slovakia, Russia, Hungary, Austria and the US, as part of the Interfaculty ArtScience of the Royal Academy of Arts in The Hague. 
Ekspozita "Piramida" u hap te premten, ne 24 Shkurt, tek Tirana Ekspres (The alternative art space of Tirana). Ne te, u paraqiten projektet finale te nje studimi nje mujor ne Tirane, te artisteve nga Hollanda, Shqiperia, Sllovakia, Rusia, Hungaria, Austria dhe SHBA, si pjese e Interfaculty ArtScience e Akademise Mbreterore te Arteve ne Hage.

The individual interpretations come as a result of close observations, thorough research, and the artists’ own presence and grasp of the dialog between art, politics, and public space in Tirana. 
Interpretimet individuale vijne si rezultat vezhgimesh e kerkimesh teresore, si dhe nga prania dhe kuptimi i vete artistit per dialogun midis artit, politikes dhe hapesires publike ne Tirane.

Piramida” is curated by | kujdesur nga:
Gosse de Kort & Vincent W.J. van Gerven Oei

with works from | me pune nga:
Ana Daci, Áron Birtalan, Diomen Bariçi, Eric Peter, Fatlum Doçi, Frederic Janssen, Moritz Geremus, Nika Volkova, Pim van der Heiden, Ronald Schelfhout, Silvia Jánošková, John Fanning, and the collective Ag. 

Here's a synopsis of the intentions and work from the artists themselves:
Ja ku eshte nje pershkrim i qellimit dhe punes nga vete artistet:
"In the research project Pyramids we collectively investigated this collapse of capitalism in relation to Albanian public space. We did so from the perspective of its "crisis." Crisis and collapse are fundamental features of the capitalist economy, but nowhere has the rise and fall of this type of economy been so clearly visible as in Albania. How does a country deal with the collapse, within ten years, of the two "major" systems our modern age has produced: communism and capitalism? And how can that be seen and visualized in public space? 
The results touch upon many aspects of Albanian society: its cultural heritage and monuments, modern city life and architecture, and religion, politics, and the media. All the works however share one core: an attempt to engage with an environment that seems in a constant negotiation with itself. 
Ne projekt kerkimin Piramida ne kolektivisht kemi hetuar kete renie te kapitalizmit ne lidhje me hapesiren publike shqiptare. Ne e beme kete nga perspektiva e "krizes" se saj. Kriza dhe kolapsi jane karakteristikat themelore te ekonomise kapitaliste, por askund rritja dhe renia e ketij lloji te ekonomise nuk ka qene me qarte sa ne Shqiperi. Si e perballon nje vend renien, brenda dhjete viteve, te dy sistemeve me "te medha," prodhuar nga mosha jone moderne: komunizmin dhe kapitalizmin? Dhe si mund the shihet dhe tregohet kjo ne hapesiren publike? 
 Rezultatet kane te bejne me shume aspekte te shoqerise shqiptare: trashegimine kulturore dhe monumentet e saj, jeten e qytetit modern dhe arkitektures, fese, politikes dhe medias. Megjithate, the gjitha punet bashkendajne te njejten baze: nje perpjekje per tu angazhuar me nje ambient qe duket se eshte ne diskutim te vazhdueshem me veten."

For more information on the process and research behind this exhibition visit: 
Per me shume informacion mbi procesin dhe punen e kryer vizitoni: 

Tuesday February 28 @15:00 Moritz Geremus will give a guided tour of “Piramida” at Tirana Ekspres. DON’T MISS IT !!
Te Marten ne 28 Shkurt ne oren 15:00, Moritz Geremus do te jape nje tour te "Piramides" tek Tirana Ekspres. MOS MUNGONI !!

Here are some photos from the opening night:
Ja ku jane disa foto nga nata e hapjes:

photo ©  diag//studio
  photo ©  diag//studio
photo ©  diag//studio
photo ©  diag//studio
photo ©  diag//studio
photo ©  diag//studio
photo ©  diag//studio
photo ©  diag//studio
photo ©  diag//studio
photo ©  diag//studio
photo ©  diag//studio
photo ©  diag//studio
Kjo ekspozite eshte mbeshtetur nga:

AQSHF | Arkivi Qendror Shteteror i Filmit
Aleanca LGBT
Kabk | Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Royal Academy of Art
Tirana Ekspres | The alternative art space of Tirana
-----------------------------------------------------------------------------------

No comments: