Pages

Dec 17, 2012

Featured Artist | Elina Duni

Elina Duni | Love, Lust And Albanian Folk Songs

Elina Duni është një këngëtare shqiptare e trajnuar në xhaz dhe kompozim.
Lindur në Tiranë (1981) në një familje artistike.
E shkolluar në Hochschule der Künste Bern në Zvicër.
Formon Elina Duni Quartet me Colin Vallon në piano, Patrice Moret në bas të dyfishtë dhe Norbert Pfammatter në bateri.
Karriera e saj rritet jashtë vendit.
Ajo kthehet në rrënjët e saj, këngët tradicionale popullore të gjyshit dhe atdheut të saj.
Pas dy albumesh:
"Baresha" (2008)
"Lume Lume" (2010)

Ajo debuton atë të fundit "Matanë Malit"shtator 2012.
Një homazh muzikor për Shqipërinë. Një kombinim i këngëve folklorike të Ballkanit dhe xhaz.

Elina Duni is an Albanian singer trained in jazz and composition.
Born in Tirana (1981) in an artistic family.
Educated at the Hochschule der Künste Bern in Switzerland.
Forms the Elina Duni Quartet with Colin Vallon on piano, Patrice Moret on double bass and Norbert Pfammatter on drums.
Her career takes off internationally.
She returns to her roots, the traditional folk songs of her grandfather and homeland.
After two albums:
"Baresha" (2008)
"Lume Lume" (2010)

She debuts her latest "Matanë Malit" on September 2012.
A musical homage to Albania. A combination of Balkan folk songs and jazz.

Përhapja e arsimit formal të xhazit ka krijuar një klasë të re muzikanti global: një që përdor improvizim, dhe pajisje të tjera që lidhen me xhaz, për të transformuar muzikën tradicionale dhe atë popullore. Këngëtarja shqiptare Elina Duni është pjesë e kësaj klase në rritje. Albumi i fundit "Matanë Malit" ofron një ekuilibër transfiksues midis të vjetrës dhe të res."
Dëgjoni këtë përshkrim të NPR për më shumë.
" The spread of formal jazz education has created a new breed of global musician: one who uses improvisation, and other devices associated with jazz, to transform folk and traditional music. The Albanian singer Elina Duni is part of this rising class. Her latest release, Matane Malit ("Beyond the Mountain"), offers a transfixing balance of old and new."
Listen to this NPR review for more. 

"Elina Duni ka punuar me këngë popullore shqiptare nga viti 2004. Ajo thotë se teksti i tyre e emocionon sa herë që këndon. Teksti tregon për dashurinë, epshin e nderin, dhe në traditën e madhe të këngëve popullore, vdekjen. Nuk duhet të kuptoni gjuhën shqipe për të vlerësuar se çfarë po ndodh këtu. Duke filluar me muzikë të zymtë dhe shpesh të rëndë, Elina Duni dhe grupi i saj arrijnë deri në një nivel madhështor e të hijshëm që është ndryshe nga çdo gjë tjetër."
"Elina Duni has been working with Albanian folk songs since 2004. She says she's moved by their poetry every time she sings. The lyrics tell of love, lust and honor, and in the grand tradition of folk songs, death. And you don't have to understand Albanian to appreciate what's happening here. Starting with somber and often heavy music, Elina Duni and her group wind up in a soaring, graceful realm that is unlike anything else."

Upcoming 2012 Concert Dates and Venues

December 17, 2012  |  Teatri i Operas dhe Baletit Tiranë (Albania
December 20+21, 2012  |  Pallati i Kulturës Tetovë (Macedonia)
December 22, 2012  |  Teatri Shqiptar Shkup (Macedonia)


No comments: