Pages

Dec 21, 2012

Featured Event | REMIX by MAT

Qëllimi artistik i M.A.T (Media Art Tirana), nëpërmjet platformës REMIXështë që të ndërhyjë aty ku mendimi estetik bazohet në vëllimin e së "shtrenjtës" me një valutë konceptuale. 
Me anë të një ndërhyrje transformuese, M.A.T kërkon të ballafaqojë një ser konceptesh, si nga ana estetike por edhe nga ana funksionale. 
Remix-imi i "House of Arts" përveç nderhyrjes fizike parashikon dhe një program me prezantime të disa prej iniciativave progresive më domethënëse të momentit, dokumentarë, projeksione - mapping artistë Audio/Dj's. 

The artistic goal of M.A.T (Media Art Tirana), through a REMIX platform, is to intervene where the aesthetic opinion is based on the volume of the "expensive" with a conceptual currency.
Through a transformative intervention, M.A.T seeks to confront a range of concepts, both from an aesthetic and functional point of view. 
The remix of "House of Arts" in addition to physical intervention, provides a program with presentations of some of the most significant progressive initiatives of the moment, documentaries, projection-mapping by audio/DJ artists.

via REMIX by MAT

REMIX by MAT i prezantohet publikut me block party-n më të madh të fund botës vitit ت, duke shfaqur disa nga talentet më influencialë të skenës artistike në Tiranë; individë me një pasion të thellë për cilësi muzikore dhe arti dixhital si: instalime interaktive, projeksione mapping, animacione, performanca audiovizuale, artistë të gjithë zhanreve dhe dimensionesh. 

REMIX by MAT introduces itself to the world with the biggest block party this end of the world year ت, showcasing some of the most influential talents of Tirana's art scenepeople with a profound passion for quality electronic music and digital art, such as: interactive installations, projection mapping, motion graphics, audiovisual performances, artists of all genres and dimensions. 


Here's behind the scenes REMIX team getting ready:Tags: Everything is a REMIX, We Are Legion, Urbanized, MIZA, Tirana Art Lab, Open Labs, Ecovolis, Endrra n'Beze, and a plethora of excellent music of course.


All of you in Tirana this Holiday Season, this is a must-see show!!

No comments: