Pages

Dec 4, 2012

Open Invitation | One Day on Earth 12.12.12 Filming Event

Të gjithë ju SHQIPËRI jeni të mikpritur 
të marrni pjesë në eventin global: 


12 dhjetor 2012 (12.12.12),  ju ftojmë të filmoni me One Day on Earth (Një Ditë në Tokë)! Ky projekt bashkëpunues i jashtzakonshëm është edicioni i 3të vjetor global. Njerëzit do të filmojnë në çdo vend të botës në të njëjtën ditë për të krijuar një film dhe arkiv gjeo-tag të përbashkët online.
Na ndihmoni të dokumentojmë Shqipërinë!

Ja dhe traileri i 12.12.12:


Për të mësuar më shumë, regjistrohuni dhe merrni pjesë tek: One Day on Earth
Bashkohuni me shqiptarët e tjerë në faqen e Albania Group One Day on Earth Albania.
Pjesëmarrësit janë të lirë të filmojnë dhe të zgjedhin temën e tyre, dhe në qoftë se keni nevojë për një drejtim, tema e këtij viti është: "Çfarë keni? Për çfarë keni nevojë?" e përgjigjur në një shkallë globale.

Shpresojmë të na bashkoheni këtë vit!

RSVP eventit në Facebook!


One Day on Earth
 është një projekt ndërkombëtar me partnerë mbi 60 organizata jo-fitimprurëse dhe Kombet e Bashkuara. Eventi i shfaqjes së filmit të vjetshëm One Day on Earth 11.11.11 u mundësua në Tiranë nga PERfACT. (klikoni linqet për më shumë info)
**********************************************************************

Everyone in ALBANIA is welcome to: 


On December 12th, 2012 (12.12.12), we invite you to film with One Day on Earth! This incredible, collaborative project is the 3rd annual global event. People are filming in every country in the world on the same day to create a film and geo-tagged shared online archive. 
Help document Albania! 

Here's the trailer for 12.12.12:


Find out more, and sign up to participate at: One Day on Earth
Join your fellow Albanians on the Albania Group page One Day on Earth Albania.
Participants are open to film any topic of their choosing, and if you need some direction, this year's theme is: "What do you have? What do you need?" answered on a global scale. 

We hope you will join us this year! 

RSVP to the event on Facebook!


One Day on Earth is an international project partnered with over 60 non-profit organizations and the United Nations. The screening event of last year's film One Day on Earth 11.11.11 was made possible in Tirana by PERfACT. (check out the links <--)


**********************************************************************


No comments: