Pages

Mar 3, 2013

Featured Project | Éclats de Verre

**Creative Sunday Series

Ky video/dritë instalim interaktiv nga Atomic3 ndryshon perceptimin dhe përdorimin e Parkut Emilie-Gamelin në Montreal, Kanada. Fton jo vetëm njerëzit por dhe elementet natyrorë (si rrezet e diellit) për të riformuar dhe ripërshtatur këtë vend publik të lënë pas dore. 


This light and video interactive installation by Atomic3 changes the perception and use of Park Emilie-Gamelin in Montreal, Canada. It invites both people and natural elements (such as sunlight) to reshape and re appropriate this underused public space. 

*********************************************************************************************

No comments: