Pages

Mar 24, 2013

Web Comics | Puzzle Stories by Design

**Creative Sunday Series
Vizatimet komike në web po bëhen një formë gjithnjë e më popullore arti. Çfarë i bën ato kaq të suksesshme?
Duke lëvizur përtej kufizimeve të printimit, artistët e web-komik komunikojnë drejtpërdrejt me audiencat e tyre, dhe punët që krijojnë janë shpesh të bazuara në formate të reja, të mundshme vetëm online. Ndonjëherë zbavitëse, ndonjëherë personale, dhe pothuajse gjithmonë të veçanta, krijuesit e web-komik e kanë shtyrë formën tradicionale të strip komik drejt një pjekurie artistike.
Watch The Rise of Web Comics on PBS. See more from Off Book.
Web comics have become an increasingly popular art form. What makes them so successful?
Moving beyond the restrictions of print, web comic artists interact directly with audiences who share their own unique worldview, and create stories that are often embedded in innovative formats only possible online. Sometimes funny, sometimes personal, and almost always weird, web comic creators have taken the comic strip form to new, mature, and artistic heights. via
********************************************************************************************

No comments: