Pages

Mar 26, 2013

Art Kontakt Festival 2012 | A Closer Look

Last summer Art Kontakt organized the International Arts Festival 2012 at the Ali Pasha Castle in Porto Palermo. 

Subject: The Crisis, The System & Changes

Art Kontakt Festival is unique to the Albanian art scene, in form and content. It combines experimental art and entertainment by inviting established and emerging visual artists, as well as talents who play experimental electronic music trends. Thus, creating a hybrid of multi-dimensional genres.

This edition includes an architectural component that offers ideas and visions to re-conceptualize and transform ex-military zones (such as this one in Albania) into artistic territories and [inter]national cultural melting-pots.

Here's a closer look:


Verën e kaluar, Art Kontakt organizoi  Festivalin e Artit Bashkëkohor 2012 tek Kalaja e Ali Pashës në Porto Palermo. 

Tema: Kriza, Sistemi dhe Ndryshimet

Formati i Art Kontakt Festival është një format unikal për skenën artistike shqiptare, në formë dhe përmbajtje. Është një kombinim i artit eksperimental me zbavitjen, duke ftuar artistë vizualë të konsoliduar dhe emergjentë (të rinj) me artistë që luajnë tendencat e muzikës eksperimantale elektronike. Pra, kijohet një hibrid me zhanre të tjera.

Në këtë edicion është dhe sektori i arkitekturës që jep ide vizione për një rikonceptim të zonave të tila ish-ushtarake që fare mirë mund të shndërrohen në zona arti dhe prurje kulturash ndërkombëtare.


**If you're not familiar with ArtKontakt check out their website and our posts (herehere, here, here, here).

*******************************************************************************************

No comments: