Pages

Mar 13, 2013

Featured Event | K2.0 AUTOBAHN - Exhibition, Screenings & Presentations in Tirana

What a great event organized by Kosovo 2.0 in Tirana. It is not only a showcase of young talent, but an extended invitation to the Albanian creative counterpart, to use this event, time, and work to stir-up thought-provoking discussions, actions and strategies to build infrastructures for all players (institutions, galleries, critics, curators, artists) to acknowledge and accommodate the changing needs of artists locally, in the region and internationally.

**Event RSVP
Tirana, meet Kosovo. 

Kosovo 2.0 is gathering the best and the brightest of Kosovo’s cultural scene for two days of thought-provoking discussion on culture, politics and society from March 22-23, 2013. Our guests come from fields as diverse as film, music, art, and new media, and are the creators of projects and initiatives that define Kosovo today.

Get on the Autobahn on Friday, March 22.

AGENDA

FRIDAY - March 22, 2013


Autobahn opening and reception//
Miza Gallery
Alban Muja//My name, their city
19:00

“My name, their city”  is a series of photographs that explores a very specific Kosovar phenomenon: that of naming Kosovar children after Albanian cities. During the 70's and 80's this kind of naming was linked to the national dream of unifying all Albanian lands. The isolation from and longing for Albania by Kosovars is materialized in names such as Berat, Milot, Saranda, Gjirokastra, shkodran, Butrint and Vlora - as strange as it seems to locals of these towns.

Alban Muja is a Kosovo-based visual artist and filmmaker. Muja explores the concepts of naming, place and politics in his expansive body of work, which includes video installations, short films, documentaries, drawing, painting and performance. One of his most recent projects, My name, their city will be exhibited as part of Autobahn.

Autobahn party//
Remix
23:00

Enjoy a night of great Kosovar music with Genc Salihu and Visar Kuci (acoustic duo), followed by Toton and Dardan Ramabaja on the decks. Entry fee at the door: 500 leke.

SATURDAY - March 23, 2013

Autobahn screening and director’s talk//Black Box

Blerta Zeqiri//The Return
12:20-13:00

A man comes back from a Serb prison to his wife and son. A lot has changed since he was declared missing. Continuing where they left off four years ago may not be as easy as it seems.

Watch trailer here: 


Blerta Zeqiri is an award-winning director and screenwriter from Kosovo. Her work has been featured in international festivals such as the Sundance Film Festival, the Oberhausen International Short Film Festival, the Bradford Film Festival, etc. Her short film “The Return” won the Jury Prize in the 2012 Sundance Film Festival, and will be screened at Autobahn. Stick around after the screening for an exclusive director’s talk with Zeqiri.

Autobahn speaker series//Black Box
Besa Luci//
Kosovo 2.0
13:15-13:45

Kosovo 2.0 is a new media platform and biannual print magazine that seeks to provide a voice for Kosovo’s silent majority: the youth. Through a combination of traditional and new media, Kosovo 2.0 seeks to create a self-sustaining platform for Kosovo’s youth to become informed and active participants of their communities and society. 
Editor in chief Besa Luci will discuss the birth and growth of Kosovo 2.0, the role it plays in promoting debate, and Kosovo 2.0′s plans for the future.

Eroll Bilibani//
Dokufest
14:30-15:00

A grassroots initiative that is now entering its 12th edition, Kosovo’s annual documentary and short film festival attracts thousands of guests every year. Every summer the town of Prizren comes alive with screenings, workshops, exhibitions, concerts and a festival camp, all run by the dedicated Dokufest team. The festival’s executive director Eroll Bilibani discusses the transformative effect film can have on the heart and soul of a place.


Albert Heta//Stacioni – Qendra e Artit Bashkëkohor
13:45-14:15

Stacion is a meeting point for Kosovo’s artists, thinkers, and critics. Under the directorship of Albert Heta and Vala Osmani, Stacion has featured the work of renowned artists, bands and artistic communities such as 
Anri SalaFlaka Haliti, Laibach, and the red76 collectiveAlbert Heta will comment on the connection between culture and politics, and the important role art plays in instigating changes in public discourse.

Enes Toska//
Tour de Culture
15:45-16:15

Kosovo’s Tour de Culture is an annual cycling event that has now become a Kosovan tradition. Open to people of all ages and cycling experience, Tour de Culture takes participants across some of Kosovo’s most beautiful landscapes and important historical sites. Enes Toska’s talk will guide us through key points on the event’s routes, and will discuss how Tour de Culture engages citizens in protecting Kosovo’s natural and cultural heritage.

Genc Salihu//Dit' e Nat'
15:00-15:30 

Dit’ e Nat’ is a bookshop, cafe, and performance space that has become a hub of creativity and debate for Prishtina’s young population. Dit’ e Nat’ cofounder Genc Salihu will take us through the evolution of Dit’ e Nat’ and attempt to answer the perennial question of how one creates a sustainable space for alternative art and ideas.

Tirana, takoje Prishtinën.

Kosovo 2.0 është duke mbledhur më të mirët dhe më të shkëlqyeshmet nga skenën kulturore të Kosovës për dy ditë të bisedave provokuese mbi kulturën, politikën dhe shoqërinë, që do të mbahet prej 22-23 mars2013. Mysafirët tanë vijnë nga fushat e ndryshme si filmi, muzika, arti, dhe mediet e reja, dhe ata janë kreatorë të projekteve dhe iniciativave që e definojnë Kosovën sot.

Hip në autobahn të premten më 22 mars.

AGJENDA

E PREMTE - 22 mars, 2013

Autobahn hapja dhe pritja //Miza Gallery
Alban Muja//My name, their city
19:00


“My name, their city” është një seri e fotografive që eksplorojnë një fenomen shumë specifik kosovar: atë të emërtimit të fëmijëve kosovarë sipas qyteteve të Shqipërisë. Gjatë viteve të 70-ta dhe 80-ta ky lloj i emërtimit ka qenë i lidhur me ëndrrën kombëtare të bashkimit të të gjitha tokave shqiptare. Izolimi nga Shqipëria dhe malli për te nga kosovarët është materializuar me emrat sikur që janë Berat, Milot, Saranda, Gjirokastra, Shkodran, Butrint dhe Vlora – sado që kjo banorëve të këtyre qyteteve iu duket e çuditshme.

Alban Muja është një artist virtual dhe regjisor i bazuar në Kosovë. Muja eksploron konceptet e emërtimit, vendit dhe politikave në opusin e tij të gjerë, i cili përfshin video instalacionet, filmat e shkurtër, dokumentarët, vizatimet, pikturën dhe performancën. Një prej projekteve të tija të bëra rishtas, Emri im, qyteti i tyre, do të ekspozohet si pjesë e Autobahnit.

Autobahn party//Remix
23:00

Kënaquni një natë me muzikë të bukur kosovare me Genc Salihun dhe Visar Kuçin (akustikë), pastaj vijnë DJ-at Totoni dhe Dardan Ramabaja. Hyrja te dera: 500 lekë.

E SHTUNE - 23 mars, 2013

Autobahn përzgjedhja dhe fjala e regjisorit //Black Box 

Blerta Zeqiri//Kthimi 
12:20-13:00

Një burrë kthehet nga një burg i Serbisë te gruaja dhe djali i tij. Shumë gjëra kanë ndryshuar prej kohës kur ai u shpall i zhdukur. Vazhdimi i jetës prej nga e kanë lënë para katër viteve nuk mund të jetë aq i lehtë sikur që duket.

Shiko trailer-in këtu: http://www.youtube.com/watch?v=SDNhcE_2sTs

Blerta Zeqiri është një regjisore fituese e shpërblimeve dhe skenariste nga Kosova. Puna e saj ka qenë e paraqitur në festivale ndërkombëtare sikur Sundance Film Festival, Oberhausen International Short Film Festival, Bradford Film Festival, etj. Filmi i saj i shkurtër “Kthimi” ka fituar Çmimin e Jurisë në vitin 2012 në Sundance Film Festival, dhe do të shfaqet në Autobahn. Qëndro në vazhdim pas shfaqjes për një bisedë ekskluzive me regjisoren Zeqiri.


Besa Luci//Kosovo 2.0
13:15-13:45 

Kosovo 2.0
 është një platformë e medieve dhe revistë që botohet dy herë në vjet dhe që mundohet të jep një zë për shumicën e heshtur të Kosovës: rininë. Nëpërmes të kombinimit të medieve tradicionale dhe medieve të reja, Kosovo 2.0 kërkon të krijojë një platformë të vetë-qëndrueshme që rinia e Kosovës të bëhet e informuar dhe pjesëmarrësë aktive në komunitetet dhe shoqërinë e tyre. Kryeredaktorja Besa Luci do të flet lidhur me lindjen dhe rritjen e Kosovo 2.0, rolin që e luan në promovimin e debateve, dhe planet e Kosovo 2.0 për të ardhmen.


Eroll Bilibani//Dokufest
14:30-15:00

Një iniciativë grassroots e cila tani ka hyrë në edicionin e dymbedhjetë, festivali vjetor kosovar filmit të shkurtër dhe dokumentar Dokufest që tërheqë mijëra mysafirë për çdo vjet. Çdo verë qyteti i Prizrenit gjallërohet me shfaqjet, punëtoritë, ekspozitat, koncertet dhe me kampin e festivalit, të gjitha të udhëhequra nga ekipi i dedikuar i Dokufestit. Drejtori gjeneral i festivalit Eroll Bilibani flet mbi efektin transformues që mund të ketë filmi në zemrën dhe shpirtin e një vendi.


Albert Heta//Stacioni – Qendra e Artit Bashkëkohor
13:45-14:15

Stacioni është një pikë takimi e artistëve të Kosovës, mendimtarëve dhe e kritikëve. Nën udhëheqjen e Albert Hetas dhe Vala Osmanit, Stacioni ka paraqitur punën e artistëve të njohur, bendeve dhe komuniteteve artistike sikur që janë Anri SalaFlaka Haliti, Laibach, dhe red76 kolektivAlbert Heta do të komentojë mbi lidhjen në mes të kulturës dhe politikës, dhe rolin e rëndësishëm që e luan arti në nxitjen e ndryshimeve në diskursin publik.

Enes Toska//Tour de Culture 

15:45-16:15

Tour de Culture e Kosovës është një ngjarje vjetore e çiklizmit që tani është bërë një traditë kosovare. I hapur për njerëzit e të gjitha moshave dhe eksperienca të çiklizmit, Tour de Culture i dërgon pjesëmarrësit nëpër disa prej peizazheve më të bukura të Kosovës dhe vendeve më të rëndësishme historike. Tregimi i Enes Toskas do të na çojë nëpër pikat dhe pikat kyçe të rrugëtimit të ngjarjes, dhe do të flet mbi mënyrën si Tour de Culture i angazhon qytetarët në mbrojtjen e trashëgimisë natyrale dhe kulturore të Kosovës.

Genc Salihu//
Dit' e Nat'
15:00-15:30

Dit’ e Nat’ është një librari, kafe, dhe vend për performancë që është bërë qendër e kreativitetit dhe debatit për të rinjët e Prishtinës. Bashkëthemeluesi i Dit’ e Nat’ Genc Salihu do të na çojë nëpër evolucionin e Dit’ e Nat’ dhe do të përpiqet të jep përgjigje pyetjes së përhershme mbi atë se si mund të krijohet një vend të qëndrueshëm për artin dhe idetë alternative.*****************************************************************************************************

No comments: